Arbeidsliv

Ditt medlemstilbud
Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal bistå det enkelte medlem ved behov. Bistanden skal være lett tilgjengelig og av høy kvalitet. Se retningslinjer for juridisk bistand.

Vår spesialkompetanse innen arbeidsrett omfatter blant annet:

 • Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler
 • Inngåelse og tolkning av arbeidskontrakt
 • Lønnsspørsmål
 • Midlertidig ansettelse og andre ansettelsesformer 
 • Konkurransebegrensende klausuler
 • Virksomhetsoverdragelse 
 • Opphavsrett og immateriell rett
 • Endringer i arbeidsforholdet 
 • Avslutning av arbeidsforhold
 • Arbeidstid og vaktavtaler 

Medlemstilbudet gjelder for alle medlemmer uavhengig av yrkesstatus, kontingentkategori, arbeidssted og bosted.  Medlemstilbudet er gratis, men særlige vilkår gjelder for sakførsel i rettsapparatet. 


Vårt fokus
Våre rådgivere arbeider om mulig ut fra et hjelp-til-selvhjelp prinsipp. Vår ambisjon er å finne frem til løsninger via dialog, forhandlinger og mekling.Vår konfidensialitet
Samfunnsviternes advokater, jurister og medarbeidere er underlagt eksterne og interne regler om konfidensialitet. Vår saksbehandling og behandling av medlemsinformasjon skal skje i samsvar med våre medlemmers behov for personvern og informasjonssikkerhet. 


Bruk oss trygt og effektivt

Hvis du trenger råd og bistand fra oss, så send en e-post til bistand@samfunnsviterne.no

Saker som sendes inn pr e-post blir behandlet mest effektivt hvis vi samtidig mottar:

 • En kort beskrivelse av saken og problemstillingen.
 • Relevant dokumentasjon, slik som arbeidsavtale og referater etc.

Hvis saken haster kan du ringe oss på vår vakttelefon 22 03 19 05, kl 09-16 alle hverdager.

Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. E-post er ikke en sikker informasjonskanal. Les mer om informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne.


Karriereveiledning for arbeidsledige, permitterte eller deg som står i fare for å miste jobben 

Samfunnsviterne har  et karrieretilbudet til deg som er arbeidsledig, permittert eller står i fare for å miste jobben og har behov for en karrieresamtale.


Råd og veiledning gis av Samfunnsviternes samarbeidspartner Knut Roppestad. 
Han kan kontaktes på telefon 901 16 601 (hverdager mellom 9-16).

Karrieresamtalen har en varighet på inntil 1 time.

Du må oppgi ditt medlemsnummer. Dette finner du ved å logge deg inn på Min side. 

Dersom du kun ønsker en gjennomlesning av CV og søknad, kontakt oss som tidligere på karriere@samfunnsviterne.no


Vår kompetanse

Våre advokater, jurister og samfunnsvitere har særskilt kompetanse innen:

 • Individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Inngåelse, tolkning og videreutvikling av tariffavtaler 
 • Spørsmål om pensjon og trygd knyttet til arbeidsforholdet
 • Samfunnsviteres bransjer og arbeidsmarked 
 • Forhandlinger av lønns- og arbeidsvilkår
 • Rollen som rådgiver og partsrepresentant 
 • Saksforberedelse og sakførsel for retten


Når er medlemstilbudet tilgjengelig?

Retten til gratis juridisk bistand knyttet til ditt arbeidsforhold forutsetter at noen vilkår er oppfylt, se juridiske retningslinjer.

De viktigste vilkårene er:

 • Du ha vært medlem i Samfunnsviterne i tre måneder (karantenetid)
 • Saken du ønsker hjelp i, kan ikke ha oppstått eller aktualisert seg før innmelding
 • Du må ikke ha utestående forfalt kontingent

Korona og arbeidsliv

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal bistå det enkelte medlem ved behov. Her har vi samlet informasjon til våre medlemmer som angår covid-19.

Les mer

Juridisk bistand - hva kan vi hjelpe våre medlemmer med?

Vi hjelper medlemmer med alle juridiske forhold rundt arbeids- og ansettelsesforhold. Her ser du en kort oversikt over områder der vi bistår våre medlemmer.

Les mer

Lønnsforhandlinger og avtaler

Samfunnsviterne jobber for at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. Foreningen er opptatt av at lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor må reduseres, blant annet gjennom fastsetting av lønn lokalt i virksomheten.

Samfunnsviterne jobber videre for at sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger, og at vi skal ha representasjon og innflytelse i virksomheten.

Les mer

Egen virksomhet

Samfunnsviterne tilbyr individuell bistand og et eget gründer-nettverk for deg som driver egen virksomhet. Samfunnsviterne driver også politisk påvirkningsarbeid for å bedre sosiale rettigheter og andre rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Les mer

Om omstillingsveilederen

Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen.

Les mer