Vurderer du å starte egen virksomhet og lurer på hvilken selskapsform du bør velge? Her kan du lese om de mest praktiske selskapsformer som finnes og deres fordeler og ulemper.

Tekst: Niels-Christian Schelver Petersen, advokat i Advokatfirmaet Lippestad

Generelt er det vanskelig å si hvilken organisasjonsform som vil være mest hensiktsmessig for den enkelte. Det blir alltid en avveining mellom risiko og inntjeningsmuligheter. Valg av organisasjonsform bør den enkelte tenke nøye gjennom før valget tas. Valget vil ha betydning i forhold til både ansvarsforhold, risiko i virksomheten, skattespørsmål og rettigheter og plikter til eier/eierne.

Samfunnsviternes medlemmer som skal etablere egen virksomhet får nå tilbud om en «startpakke» innen juridisk rådgivning hos Advokatfirmaet Lippestad. Startpakken koster kr 8.000 eks mva. og omfatter inntil 8 timers juridisk bistand. Les mer om "startpakken" for medlemmer som skal starte egen virksomhet!

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor én person har ansvar for næringsvirksomheten. Personen driver for egen regning og risiko, og dette innebærer fullt ut et personlig økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser i virksomheten.

Fordeler

 • Ingen krav til egenkapital ved etablering.
 • Færre formaliteter enn et AS å forholde seg til.
 • Den enkelte bestemmer alt i selskapet.

Ulemper

 • Personlig ansvar for gjeld og forpliktelser.
 • Overskuddet er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter, som f.eks. lønnsinntekter.

Det gis mye ytterligere informasjon om selskapsformen på nettsidene skatteetaten.no og på altinn.no

Aksjeselskap (AS)

I et aksjeselskap har ikke den enkelte deltager/eierne noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Den enkelte har kun ansvaret for egenkapitalen som er plassert i selskapet. Minste egenkapital i dag er kr 30.000 i innskudd. Denne typen organisering kan være et klokt valg der det skal drives virksomhet av en viss risiko.

Fordeler

 • Lav risiko, ikke personlig ansvar for gjeld.
 • Ingen utbytteskatt før man velger å ta ut penger fra selskapet, kun selskapsskatt av overskudd.
 • Fleksibel organisering med tanke på å få inn ny kapital og nye eiere under driften.

Ulemper

 • Flere formaliteter å forholde seg til enn i et ansvarlig selskap eller enkeltpersonforetak.
 • Arbeidsgiveravgift må betales både av din egen lønn, og for andre du ansetter.
 • Det er ulike satser for arbeidsgiveravgift etter hvor i Norge du bor. Se oversikt hos skatteetaten.no.

Også denne selskapsformen finnes det ytterligere informasjon om på nettsidene skatteetaten.no og på altinn.no

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

I et ansvarlig selskap har to eller flere eiere, samlet eller hver for seg, ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap som er aktuelle:

ANS

I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan med andre ord kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre.

DA

I et selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan ikke kreve mer enn 10 prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg 10 prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Fordeler

 • Ingen krav til egenkapital.
 • Færre formaliteter enn et AS å forholde seg til.
 • Kan ta løpende uttak av midler fra selskapet.
 • Trenger ikke revisor før omsetningen overstiger 5 MNOK eller det er fem eller flere deltakere. Det finnes imidlertid endel unntak fra dette. 

Ulemper

 • Personlig ansvar for gjeld
 • Overskuddet skal beskattes med 28%. Eventuell arbeidsgodtgjørelse vil redusere overskuddsberegningen.
 • Kan være tungvint med ny kapital og nye eiere

Også disse selskapsformer finnes det ytterligere informasjon om på nettsidene skatteetaten.no og på altinn.no.

Har du spørsmål om opprettelse av selskap ta kontakt med Advokatfirmaet Lippestad.