Juridisk bistand - hva kan vi hjelpe våre medlemmer med?

Vi hjelper medlemmer med alle juridiske forhold rundt arbeids- og ansettelsesforhold. Her ser du en kort oversikt over områder der vi bistår våre medlemmer.

Ansettelse
Samfunnsviterne kan bistå med rådgivning i forbindelse med ansettelse. Vi bistår med råd og innspill når du forhandler vilkår hos ny eller eksisterende arbeidsgiver. 

Midlertidig ansettelse
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Likevel er mange av våre medlemmer midlertidig ansatt. Samfunnsviterne bistår deg med å vurdere om din midlertidig tilsetting er lovlig og veileder deg i hvordan du kan kreve fast stilling.

Konkurranseklausuler
Samfunnsviterne kan bistå med råd og veiledning knyttet til lovligheten og rekkevidden av slike klausuler, eksempelvis ved inngåelse eller ved opphør av arbeidsforholdet.

Opphavsrett / immaterialrett
I et arbeidsforhold kan det oppstå spørsmål av opphavsrettslig karakter. Hvem eier rettighetene til boken du skrev for arbeidsgiver? Hvilke regler gjelder for bruk av bilder på internett? Samfunnsviterne har kompetanse på opphavsrett/immaterialrett og tar imot henvendelser på dette området.

Arbeidsgivers styringsrett i arbeidsforholdet
Hva kan sjefen bestemme i et løpende arbeidsforhold? I hvor stor grad kan ansvarsområder og oppgaver endres? Vi veileder deg i disse og andre spørsmål knyttet til arbeidsgivers styringsrett.  

Omorganisering og nedbemanning
Samfunnsviterne kan tilby rådgivning i omorganisering- og nedbemannings-prosesser. Har du som ansatt fått tilbud om annen stilling med endrede vilkår?  Vi hjelper deg med å vurdere om det er endringer du må eller bør akseptere.

Avslutning av arbeidsforhold
Samfunnsviterne har lang erfaring med bistand i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. Vi vurderer lovligheten av oppsigelser, og kan bistå ved inngåelse av sluttavtaler. Vi kan gi råd over telefon, delta i møter med arbeidsgiver og om nødvendig føre saken for retten.

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler
Samfunnsviterne har lang erfaring med kollektiv arbeidsrett. Vi kan bistå med informasjon om reglene for inngåelse og opphør av tariffavtaler, fredsplikten i tariffperioden og tvisteløsningssystemet. I tillegg kan vi bistå i rettstvister om eksistensen, gyldigheten og fortolkningen av inngåtte tariffavtaler.

 

Er du ikke medlem i Samfunnsviterne og har spørsmål om arbeidsforhold? Meld deg inn i Samfunnsviterne her.