Permitteringsreglene er utvidet. Permittering betyr at man opprettholder ansettelsesforholdet i virksomheten, men at man er fritatt for arbeidsplikten.

Dette innholdet blir ikke oppdatert. 

Oppdatert 6. mai 2020

De tre lovene om obligatorisk tjenestepensjon – innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven og tjenestepensjonsloven, inneholder regler som gir adgang til å fastsette i pensjonsregelverket at permitterte arbeidstakere skal opprettholde medlemskap i OTP-ordningen mens de er permittert. De fleste pensjonsavtaler inneholder en regel som sikrer at medlemskapet opprettholdes ved permittering.

Dersom pensjonsavtalen ikke inneholder regler som sier at permitterte ved driftsinnskrenkninger skal være med i pensjonsordningen, kan pensjonsavtalen endres slik at permitterte likevel forblir i pensjonsordningen. Dette innebærer at pensjonssparingen suspenderes – settes på pause – i den perioden arbeidstakerne er permittert. Det vil si at bedriftene ikke har kostnader til pensjon for de permitterte arbeidstakerne i perioden.

Finans Norge gir følgende eksempler på hvordan permitterte forblir i ordningen:

  • Pensjonsordningen fryses og ingen vil bli meldt ut i denne perioden, men det vil heller ikke bli betalt innskudd for de permitterte i perioden
  • Forsikringsselskapene kan vente med å melde ut permitterte i perioden
  • Pensjonsgrunnlaget (for sparing) kan settes til 0 for permitterte i perioden
  • Man kan også avtale en særskilt regel om at permitterte skal omfattes av ordningen for en tidsbegrenset periode.

Dersom arbeidstakerne ikke opprettholder sitt medlemskap i pensjonsordningen i den perioden de er permittert, er konsekvensen at de må meldes ut etter utløpet arbeidsgiverperioden, altså den perioden arbeidsgiver er forpliktet til å utbetale lønn etter at permitteringer er iverksatt.  Fra og med 20. mars 2020 er arbeidsgiverperioden to arbeidsdager. Som i andre tilfeller der en arbeidstaker meldes ut av en pensjonsordning, vil arbeidstaker motta et pensjonskapitalbevis e.l. ved utmeldingen.

De vedtatte endringene i pensjonslovene gjelder i 6 måneder. De nye reglene gjør det mulig for en arbeidsgiver å beholde permitterte i pensjonsordningen selv om dette ikke ligger i pensjonsavtalen. Arbeidsgiver har ikke plikt til å betale innskudd til pensjonssparing eller risikodekninger som innskuddsfritak ved uførhet, uførepensjon eller etterlattepensjoner. Men arbeidsgiver kan også velge å foreta slik innbetaling. Den ansatte skal ha rett til å tegne fortsettelsesforsikring i perioden selv om vedkommende ikke er utmeldt. Fordelen med denne regelen er at den ansatte kan bli stående i den pensjonsordningen vedkommende har før permitteringen, og at det ikke gjelder nye karensregler for uførhet når permitteringen opphører.

Videre skal arbeidstakere som blir sykmeldt under permitteringen og fortsatt er sykmeldt når permitteringsperioden avsluttes, beholde medlemskapet frem til vedkommende blir friskmeldt eller arbeidsforholdet opphører. Arbeidstakeren skal beholde medlemskapet i pensjonsordningen under permittering selv om arbeidstakeren meldes inn i ny pensjonsordning hos annen arbeidsgiver.

Dersom en permittert ansatt meldes ut av en såkalt lukket ordning (virksomheten fra ytelses- til innskuddsordning, men personlig videreføring), kan vedkommende ikke etter permitteringen – når arbeidet gjenopptas – meldes inn igjen i den lukkede ordningen. Arbeidstakeren må i en slik situasjon meldes inn i bedriftens alminnelige tjenestepensjonsordning. Utmeldte arbeidstakere må meldes inn igjen i pensjonsordningen når permitteringen er over og arbeidstakerne returnerer til arbeidet.

Med hensyn til tariffbundne virksomheter i privat sektor som er tilknyttet AFP-ordningen, er utgangspunktet at de permitterte opparbeider ansiennitet i ordningen under permitteringen. Forutsetningen er at arbeidstaker hadde opparbeidet seg ansiennitet dersom vedkommende ikke var permitter. Arbeidstaker anses med dette å være i et arbeidsforhold, og at man under permitteringen fortsatt kan søke om og starte uttak av AFP.

Les mer her:
KLP
Statens pensjonskasse
Finans Norge
NHO