Utarbeidelse av årlig lønnsstatistikk er et viktig verktøy for å fremme lønns- og arbeidsvilkår og gir et godt grunnlag for lokale lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag. Lønnsundersøkelsen kjøres årlig blant alle yrkesaktive medlemmer i Samfunnsviterne.

Om Samfunnsviternes lønnsundersøkelse

Lønnsstatistikken er en høyt prioritert medlemsfordel i Samfunnsviterne. Vi ønsker at den skal være forbeholdt deg som er medlem av Samfunnsviterne, og derfor er den kun publisert på Min side. Undersøkelsen tar for seg medlemmenes lønnsnivå knyttet til variabler som stilling, tariffsektor, alder og utdanning. Undersøkelsen gjennomføres i desember hvert år. Alle lønnsdata gjelder pr. 1. desember.

Logg deg inn på Min side for tilgang til lønnsstatistikken.

 

Mål og metode

Lønnsundersøkelsen har som mål å gi veiledende lønnsopplysninger for Samfunnsviterens medlemmer og som informasjon for organisasjonens arbeid med å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Resultatene presenteres med vekt på anonymitet og konfidensialtet.

Det understrekes at undersøkelsen er ment som veiledende opplysninger for Samfunnsviternes medlemmer i tillegg til å gi informasjon for organisasjonens arbeid med å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

 

Hvordan bruke statistikken

Lønnsstatistikken kan du bruke til å gjøre en vurdering av din egen lønn eller for å vurdere et lønnstilbud. Når du skal gjøre en vurdering, bør du sjekke hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå etter flere bakgrunnsvariabler, for så å gjøre en skjønnsmessig helhetsvurdering. Det betyr at du bør se på det aktuelle lønnssnivået for ditt tilfelle i flere tabeller. Mest sentral er sektor, stilling, arbeidssted og ansiennitet.

 

Logg deg inn på Min side for tilgang til lønnsstatistikken.