Å gå i forhandlinger betyr å sette premisser for hvordan oppgaver skal fordeles, oppnå ønskede handlinger og prioriteringer, og til syvende og sist hvordan virksomhetens skal kunne nå sine mål. Dere skal derfor definere en felles situasjon og finne en felles løsning.

Når du skal skifte jobb er det derfor en gylden mulighet til å forhandle ny lønn, tuftet på antakelsen om at du og din kompetanse inneholder det som skal til for at virksomheten skal lyktes.

Det er en utbredt oppfatning at det er ved et jobbskifte en reell anledning til et vesentlig lønnsmessig løft og mer å hente, enn ved årlig lønnsforhandling/-tillegg. Det er fordi utgangspunktet er gunstig: Du har noe å tilby som arbeidsgiver ønsker. Det utløser også spørsmålet om hvor viktig den nye jobben er for deg.

Lønn og lønnsfastsetting har ofte en emosjonell side, den føles personlig og knyttes til selvfølelsen. Mye handler derfor om å bygge en god relasjon til sjefen. Andre rammefaktorer som påvirker forhandlingssituasjonen er forhold som om det gjelder en fast eller midlertidig ansettelse, er det en midlertidig stilling med mulighet til forlengelse og eventuelt fast ansettelse, gjelder det offentlig eller privat sektor, m.m.

 

Tips til argumentasjon og formuleringer i forhandlingssituasjonen

•    Real- og formalkompetanse som både er gitt uttelling hos tidligere arbeidsgiver, og som vil gi uttelling og måloppnåelse hos ny arbeidsgiver
•    Innfridde ansvarsoppgaver som ligger på et høyere nivå enn det stillingsbeskrivelse tilsier
•    Besittelse av fagkunnskap og eventuelt ledelseskompetanse som virksomheten vil verdsette
•    Analyseferdigheter på komplekse problemstillinger, finne essensen, deretter anvise tiltak  
•    Lese vanskelige tekster og finne ut hva vi kan bruke av dem/bruke dem til
•    Bidra til å utvikle tjenester
•    Egenskap av å forutsi hvordan mennesker og grupper av mennesker kommer til å reagere på tiltak som organisasjonen planlegger å iverksette
•    Kompetanse på kombinasjonen av kvantitative og kvalitative metoder
•    Anvendelig masterutdanning som betyr at jeg kan strukturere tiden og levere et kvalitetsmessig godt nok resultat innen den tilmålte tiden

 

Personbaserte kriterier

•    Faglig dyktig
•    Arbeidskapasitet
•    Samarbeidsevner
•    Resultatoppnåelse
•    Holde tidsfrister
•    Omstillingsevne
•    Initiativ og kreativitet
•    Skikkethet/egnethet/personlige egenskaper
•    Sosiale/psykososiale bidrag

 

Stillingsbaserte kriterier:

•    Utdanning/kompetanse
•    Ansiennitet og tjenestetid
•    Spesielle arbeidsoppgaver
•    Arbeidsbelastning
•    Lederansvar/personalansvar
•    Faglig ansvar
•    Selvstendighet i arbeidet
•    Innsats
•    Kompleksitet

 

Markedsbaserte kriterier

•    Turnover
•    Etterspurt kompetanse
•    Rekruttering av tilsvarende kompetanse
•    Konkurransedyktig lønn

 

Hvor mye kan jeg be om?

Det finnes ingen fasitsvar, i prinsippet kan man avtale hva som helst. Det er imidlertid fordelaktig å ha en viss oversikt over hva du tjener i dag, hvilket nivå det ligger på i virksomheten du skal til, sammenlignbare stillinger eksternt, og hvordan nettopp du svarer til arbeidsgivers behov og forventninger.

Dersom du opplever å ikke komme helt i havn med lønnsbetingelsene, er det ikke uvanlig at man enes om at lønnen skal vurderes på nytt når prøveperioden er over, og at man skal omfattes av lokale/årlige forhandlinger når dette finner sted for de øvrige ansatte i virksomheten.                      

 

Medlemmer i Samfunnsviterne har tilgang til Samfunnsviternes lønnsstatistikk. Denne utarbeides årlig, og vi anbefaler absolutt at medlemmer bruker statistikken når kravet skal utformes.

 

Logg deg inn på Min side for tilgang til lønnsstatistikken.