Forhandlingene for frontfaget er sluttført

Partene LO og NHO kom godt på overtid søndag kveld 11. april frem til en meklingsløsning man kunne enes om. Den økonomiske rammen er satt til 2,7 prosent. Rammen for nesten 200 000 ansatte i privat sektor skal gjelde med virkning fra 1. april, og innebærer et lønnsoverheng fra i fjor på 1,0 prosent, tarifftillegget som er gitt i år på 0,7 prosent, samt forventet lønnsglidning på 1,0 prosent. Til sammenligning er anslaget for prisvekst i år på 2,8 prosent.   

Etter disse sentrale forhandlingene forhandles det etter hvert i den enkelte virksomhet om lokale lønnstillegg (lønnsglidningen). Det er store variasjoner blant virksomhetene rundt forutsetningene for disse, hvor blant annet verdiskapning og utsikter vil gjenspeile dette. Derfor er dette anslag per i dag. Resultatene av disse lokale lønnstilleggene kommer altså i tillegg til det sentrale forhandlingsresultatet, og utgjør den samlede økonomiske rammen i konkurranseutsatt sektor året sett under ett. Til neste år vil det faktiske regnskapet for økonomiutvikling gjøres opp, gjennom rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).   

 
Forhandlinger i offentlig sektor

Datoer for oppstart for offentlig sektor og andre tariffområder finner du her. Foran det forestående oppgjøret i offentlig sektor er det variasjon med hensyn til økonomisk forutsetninger, og dermed vil resultatet i for den konkurranseutsatte industrien påvirke ulikt.

Frontfagsrammen skal i henhold til den økonomiske modellforståelsen utgjøre en økonomisk norm over tid. All erfaring tilsier imidlertid at årets frontfagsramme vil bli presentert som en konkret ramme også for offentlig sektor, som erfart i fjor. 

Gitt at offentlig sektor skulle lande resultater tilsvarende frontfaget, vil det bety ulikt handllingsrom med hensyn til elementer som sektorspesifikk lønnsoverheng, fremforhandlet lønnstillegg sentralt, anslag for lønnsglidning og lokale rammefaktorer for øvrig.

Noen tall som foreligger foran oppgjøret er ifølge TBU faktisk lønnsoverheng for hhv Stat, KS og Spekter helse på respektive 0,4 prosent, 0,3 prosent og ¾ prosent, samt anslått lønnsglidning på hhv 0,4 prosent, 0,3 prosent og 0,1 prosent. 

Forhandlingsbrudd i statlig, kommunalt og Oslo kommunes tariffområde

Det lyktes ikke i offentlig sektor å enes om et forhandlingsresultat innen fristen satt til 30. april kl. 24.00. Ettermiddag den 30. april ble det konstatert i hhv stat, KS og Oslo kommune at samtlige forhandlinger ikke ville føre frem, og partenes posisjoner bringes nå inn til mekling. Meklingen har frist 26. mai kl. 24.00, og vil kunne medføre streik dersom ikke man ikke akseptere meklingsresultatet.

 

I meklingen vil økonomisk ramme og fordeling av økonomien være hovedtema innenfor de respektive tariffavtaleområdene.

Akademikerne har i medhold av gjeldende lovverk begjært meklingen avsluttet ved å overlevere varsel om plassfratredelse til henholdsvis Oslo kommune, KS og staten. En plassfratredelse er et varsel om at Akademikerne kan gå til streik dersom mekling ikke lykkes. Samtlige medlemmer i de tre nevnte tariffområdene har fått e-post med mer informasjon om hvordan de skal forholde seg til dette.

 

Aktuelle definisjoner

Lønnsoverheng
Overheng eller lønnsoverheng beskriver nivåforskjellen mellom gjennomsnittslønnen ved utgangen av året, målt mot gjennomsnittet for året. Overheng beskriver altså hvor mye lønnen på slutten av året ligger over eller under gjennomsnittet for året. Overheng er ikke noe du får utbetalt, men et tall som sier noe om hvordan lønnsutviklingen påvirker budsjettet for det nye kalenderåret.

Dersom/når lønnstillegg gis andre og ulike virkningstidspunkt, vil dette altså påvirke kostnadene for inneværende (kalender)år og det neste. Overhenget representerer en slik kostnad, og størrelsen vil være avhengig av fastsatt virkningstidspunkt som så trekkes fra den samlede økonomiske rammen. Denne merkostnaden påløper neste års lønnsbudsjett, og er derfor en relevant og viktig størrelse for arbeidsgiver.

Dersom arbeidsgiver ikke trekker frem overhengsbetraktninger så bør også tillitsvalgte/foreningen la det være.

Lønnsglidning
Lønnsglidning er lønnsvekst som ikke skyldes sentralt avtalt lønnsøkning. Det kan komme av ansiennitetsopprykk, endret lønn ved avgang og tilgang, ansiennitetsopprykk eller lokale forhandlinger.


Disponibel økonomi
Av dem totale fastsatte økonomiske rammen er det denne delen som kan gi handlingsrom til å finansiere en eller flere elementer, gitt handlingsrommet. I sentrale forhandlinger som lokale lønnsforhandlinger er det den enkelte tariffavtale som angir hva dette kan være: 
I sentrale forhandlinger kan dette innebære avsetning til sentrale tillegg i form av kroner og/eller prosent, justeringer av grupper/nivåer, i sosiale-/fellesbestemmelser og avsetning av lokal pott.

I lokale forhandlinger vil man, foruten potensielt overhengs- og glidningstall, vanligvis forholde seg til generelle og individuelle lønnstillegg, med sentrale fastsatt ramme eller ikke, og noen tilfeller at arbeidsgiver gis tillit til helt eller delvis å tildele lønnstillegg.


Lokale forhandlinger

Tiden kommer for å etter hvert forberede lokale lønnskrav. Da bør man orientere seg om hvordan man kan og skal gjøre det. Rammebetingelser for et lønnskrav vil generelt gjerne være avhengig av hvilken sektor man tilhører, om det foreligger tariffavtale(er), eller det er arbeidsgivers styringsrett som legges til grunn.

En del av forberedelsene er å forsikre seg om at man har tillitsvalgte på plass i den enkelte virksomhet til å representere medlemmene i hele kravsprosessen, det betyr gjerne fra lønnskrav skal utformes til forhandlingsprotokoll er sluttført. Dersom du ikke kjenner til din tillitsvalgt vennligst meddel dette til sekretariatet slik at representasjonen kommer på plass.  

Du må videre sette deg inn i hva som gjelder din virksomhet, bransje og tariffområde. Dette kan gjøres ved å kontakte for eksempel HR-avdelingen og Samfunnsviternes sekretariat for å få avklart dette nærmere. Avklaringen vil så påvirke hvor, når og hvorledes du legger opp dine ambisjoner om lønnsjustering. Samfunnsviterne sentralt kjenner ikke uten videre din virksomhet, vi er derfor avhengig av ditt initiativ for å kunne gi best mulig råd.

Når offentlig sektor har sluttført sine forhandlinger vil vi snarlig oppdatere vår informasjon på resultater og konsekvenser for lokale forhandlinger mer utførlig.

 

Les mer om lokale forhandlinger her.

Talleksempler

Frontfagsoppgjøret oppstilles med den økonomiske rammen slik:

Lønnsoverheng fra forrige år                                              1,0 pst
Lønnsglidning anslått for dette år                                    1,0 pst    
Økonomi til disposisjon for dette år                                0,7 pst
Økonomisk ramme/anslag årslønnsvekst                    2,7 pst

KS-oppgjøret (alle kapitler) kan med økonomisk ramme oppstilt slik, gitt ramme tilsvarende frontfaget:

Lønnsoverheng fra forrige år                                     0,3 pst
Lønnsglidning anslått for dette år                          0,3 pst    
Økonomi til disposisjon for dette år                     2,1 pst
Økonomisk ramme/anslag årslønnsvekst         2,7 pst