Akademikerne krever en tydeligere strategi for kompetanseutvikling for sine medlemmer i Samfunnsbedriftene. Arbeidsgiverorganisasjonen er avhengig av å rekruttere og beholde folk med akademisk kompetanse for å lykkes.

I dag startet forhandlingene i årets hovedoppgjør om «Bedriftsavtalen» med Samfunnsbedriftene.

De 1100 medlemmene som Akademikerne forhandler for i Samfunnsbedriftenes selskaper er teknologer, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og jurister, for å nevne noen.

– Dette er høyt utdannede og svært kompetente arbeidstakere som Samfunnsbedriftene er helt avhengig av for å levere gode tjenester nå og i fremtiden. Store samfunnsendringer og -utfordringer krever strategisk kompetanseheving. Vi mener det er viktig at Samfunnsbedriftene investerer i våre medlemmer ved å sørge for bedre kompetanseutvikling, sier Akademikernes leder for forhandlingene, Sonia Monfort Roedelé.

Samfunnsbedriftene organiserer selskaper opprettet av én eller flere kommuner- og fylkeskommuner for å tilby tjenester innen blant annet energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning og IKT.

– Samfunnsbedriftene har ambisjon om å utvikle og satse på bærekraftige løsninger i sine virksomheter. Da er det viktig at de er attraktive arbeidsplasser for våre medlemmer som nettopp har kunnskapen og utdanningen som bedriftene trenger. Mulighet til etter- og videreutdanning gjør Samfunnsbedriftene mer attraktive for våre medlemmer og motiverer seniorer til å stå lenge i arbeidslivet, utdyper Roedelé.

Forventer reallønnsvekst

Årets hovedoppgjør, der hele hovedtariffavtalen reforhandles, påvirkes av den ekstraordinære økonomiske usikkerheten i landet. Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland påvirker energipriser og kronekursen. Det har oppstått flaskehalser i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi.

Lønnen forhandles kollektivt og lokalt for Akademikernes medlemmer i dette tariffområdet.

– Til tross for usikkerheten, ser vi at norsk økonomi går godt. Sysselsettingen i Norge øker, og det er et godt arbeidsmarked for våre medlemmer. Etterspørselen etter akademisk kompetanse i arbeidsmarkedet fortsetter å øke, og vi forventer derfor en reallønnsvekst for våre medlemmer i årets lokale forhandlinger i tariffområdet, sier Roedelé.

Forhandlingsfristen er 9. juni klokka 24.