- Med dette har vi lagt grunnlaget for en pensjonsordning for offentlig ansatte som bygger opp under pensjonsreformens prinsipper og målsetninger, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Akademikernes styre stemte i dag ja, etter behandling i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. De andre hovedsammenslutningene aksepterte løsningen i slutten av mai.

- Offentlig ansatte vil fra 2020 få bedre uttelling for å stå i arbeid og en helt ny anledning til fleksibel kombinasjon av pensjon og inntekt. Vi lever av kunnskap og kan selvfølgelig ikke ha en pensjonsordning hvor arbeidstakerne taper på å stå i arbeid, sier Nilsson.

Fortsatt gjenstår mye arbeid før alle elementer i ordningen er på plass. Blant annet følger nå en lovprosess hvor detaljene i lov om Statens Pensjonskasse skal utarbeides.

- I årene fremover vil vi selvfølgelig følge nøye med på effektene av den nye ordningen og gjøre alt vi kan for at denne store omleggingen kommer arbeidstakerne til gode, avslutter Nilsson.

Et viktig fokus vil ligge på ivaretakelse av opptjente rettigheter. Hvordan særaldersgrenser skal håndteres og hvordan alderspensjon for uføre skal opptjenes i den nye tjenestepensjonsordningen, er også spørsmål som skal diskuteres i etterkant av at skissen til ny ordning er akseptert.

Les mer om ny offentlig tjenestepensjon her.