Tidlig lørdag morgen, 3. mars 2018, kom partene i offentlig sektor fram til en skisse til ny offentlig tjenestepensjon. Akademikerne har signert på en forhandlingsløsning som skal aksepteres eller forkastes innen 1. juli 2018.

Hovedpunktene i skissen som Akademikerne har fremforhandlet, er:
  • Ansatte får opptjening for alle år i arbeid – det skal lønne seg å stå i arbeid
  • Arbeidstakere kan stå i jobb til fylte 75 år
  • Det innføres en ny AFP etter mal av AFP-ordningen i privat sektor. AFP blir i den nye ordningen ikke lenger en tidligpensjon i perioden 62-67 år, men en livsvarig tilleggspensjon til folketrygden.
  • Mobilitet mellom offentlig og privat sektor blir enklere.
- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sa Akademikernes forhandlingsleder, Anders Kvam, på lørdag.
 
Beslutningen om aksept tas i Akademikernes tre forhandlingsutvalg for stat, kommune og helse. Alle medlemsforeningene er representert i utvalgene, og interne prosesser innad i Akademiker-foreningene vil handle om hvilke standpunkt foreningene skal ta når saken behandles i forhandlingsutvalgene.
 
Prosessen videre i Samfunnsviterne
Samfunnsviterne skal behandle pensjonsoppgjøret i sine politiske organ, noe som innebærer arbeidslivsutvalget som rådgivende organ og hovedstyret som besluttende organ. 
 
Denne prosessen starter allerede på foreningens tariffsamling for tillitsvalgte torsdag 8. mars, der avtalens innhold vil bli gjennomgått. Hovedstyret vil få ytterligere gjennomgang og informasjon i sitt møte 9. mars.
 
De tre forhandlingsutvalgene i Akademikerne skal på bakgrunn av foreningenes beslutninger, fatte endelig vedtak på hvorvidt Akademikerne skal si ja eller nei til avtalen. Endelig frist for hovedsammenslutningene er satt til 1. juli 2018.
 
Ved enighet vil regjeringen utarbeide et lovforslag om en ny pensjonsløsning i tråd med den samlede løsningen det er enighet om, og som etter planen skal tre i kraft fra 2020.
 
Lenke til Akademikernes fremforhandlede avtale ligger i pressemelding fra Akademikerne (3. mars 2018).