Hva betyr en streik for Samfunnsviternes medlemmer?

 •  En streik i Akademikerne stat/KS/Oslo kommune betyr at deler av medlemsmassen streiker på vegne av hele akademikerfelleskapet.
 • For de som ikke er direkte berørt ved å være en del av streikeuttaket, er det viktig å understreke at Akademikerne som sammenslutning er i streik.
 • Alle medlemmer i Akademiker-foreningene og samtlige virksomheter i ditt tariffområde, er således berørt av streiken.
 • Det forventes at felleskapet viser respekt og solidaritet med de streikende og på alle måter gir dem den støtte de trenger.
 • Vi oppfordrer alle våre medlemmer som ikke er i streik til å støtte opp om streiken og de medlemmer som er tatt ut i streik. Skal vi lykkes, er vi avhengig av at alle i Akademikerne stiller seg bak     de medlemmene som er i streik.

  

Hvordan vet jeg om jeg skal streike eller ikke?

 • Alle som tas ut i en eventuell streik har fått beskjed om dette.
 • Hvis det blir streik og Akademikerne beslutter å trappe opp streiken, vil alle medlemmer som tas ut i streik på et senere tidspunkt få direkte beskjed om dette senest fire dager i forkant.

 

Hva skjer med lønnen min når jeg er i streik?

 •  Når du er tatt ut i streik, blir arbeidsforholdet ditt midlertidig suspendert, så lenge streiken pågår.
 • Det betyr ikke at arbeidsforholdet ditt opphører, det blir kun midlertidig suspendert og du har ingen arbeidsplikt overfor din arbeidsgiver så lenge en streik pågår.
 • Akademikerne tar ved en eventuell streik over arbeidsgiveransvaret for deg i perioden du er i streik.
 • Du har derfor ikke rett på ordinær lønn fra din arbeidsgiver for de dagene en streik pågår, men du har krav på streikebidrag fra din forening.
 • Dette vil i praksis si at du får utbetalt et streikebidrag som er tilnærmet lik din nettolønn samt et beløp tilsvarende feriepenger for streikeperioden.
 • Streikebidrag er ikke skattepliktig.
 • Lønnstrekket fra arbeidsgiver vil mest sannsynlig skje på lønnsutbetalingen i juli, og streikebidraget utbetales rett i etterkant av det fysiske lønnstrekket etter en eventuell streik.
 • Etter streiken sender du en normal lønnsslipp sammen med lønnsslippen der lønnstrekket fremkommer til streik@samfunnsviterne.no
 • Samfunnsviterne har ekstra beredskap på utbetaling av streikebidrag i juli, og vil effektuere utbetalinger så raskt som overhode mulig.
 • Se egen e-post som du har fått fra Samfunnsviterne vedrørende utbetaling av streikebidrag, innsending av lønnsslipper med mer.

 

Hva skjer med pensjon og forsikring under en streik?

 • Ettersom arbeidsforholdet bare er midlertidig suspendert under en streik, vil medlemskap i aktuelle pensjonsordninger ikke falle bort under en streik, pensjonsrettigheter og lignende vil ikke bli berørt av streiken.
 • Øvrige forsikringsordninger den enkelte har etter avtaleverket, blir ivaretatt av Akademikerne

 

Hva kan arbeidsgiver inndra av utstyr?

 •  Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakere i streik leverer tilbake adgangskort, bærbar pc, kodebrikker, jobbtelefon mm.
 • Der den ansatte har mobil som anvendes både på jobb og privat kan ikke arbeidsgiver kreve denne innlevert, all den tid den ansatte skatter av dette.

 

Hva hvis jeg har avtalt ferie eller avspasering under streiken?

 •  Ferie og avspasering som er fastsatt/avtalt med arbeidsgiver før plassfratredelsen kan avvikles etter oppsatt plan.
 • Dersom ferien eller avspaseringsdager er lagt midt i streikeperioden, går den som er tatt ut i streik ut i ferie eller avspasering og kommer tilbake og fortsetter som streikende når man er tilbake.

 

Hva gjør jeg hvis jeg får syke barn eller selv blir syk under streiken?

 •  Hvis ditt barn blir syk, gjør du som ellers ville gjort i ditt vanlige arbeidsforhold: du varsler din lokale streikeleder, slik at de får gjort om på eventuelle streikevaktlister.
 • Hvis du selv blir syk: du varsler din lokale streikeleder, slik at de får gjort om på eventuelle streikevaktlister.
 • Har du sykemelding, ber vi om at denne sendes til streik@samfunnsviterne.no i etterkant av streiken.

 

Hva er streikebryteri – for deg som er i streik?

 •  Det er ikke frivillig å streike.
 • Det er ikke anledning til å melde seg ut av sin primærforening, i henhold til Tjenestetvistloven/Arbeidstvistloven. Et medlem av en fagforening blir ikke ved utmeldelding fri for sine forpliktelser.
 • Streikebryteri betyr at streikerammet arbeid likevel utføres.
 • Det er streikebryteri hvis en arbeidstaker som er tatt ut i streik, likevel utfører sitt arbeid, helt eller delvis.
 • Det er fra streikens begynnelse ikke adgang for deg til å utføre de arbeidsoppgaver du normalt skulle utført – dette gjelder også arbeid du har mulighet til å utføre via din mobiltelefon.
 • Du skal ikke ha noen kontakt med arbeidsgiver eller arbeidsplassen mens du er i streik dersom dette ikke er initiert eller godkjent av lokal streikekomité.
 • Det er den streikende organisasjon, dvs. Akademikerne, i samarbeid med den aktuelle medlemsforening, som i de enkelte tilfeller vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri.

 

Dispensasjon fra streik – hvem søker om dette?

 •  Dersom arbeidsgiver mener det som følge av streiken oppstår situasjoner som truer liv og helse el, er det arbeidsgivers ansvar å søke om dispensasjon for enkelte personer/funksjoner.
 • Alle søknader om unntak/dispensasjoner skal fremmes av arbeidsgiver og behandles av Akademikerne sentralt.
 • Det er kun arbeidsgiver som har anledning til å søke unntak/dispensasjon fra streiken, ikke den enkelte ansatt/medlem.

 

Hva gjør jeg når streiken er over?

 •  Så snart streiken er avblåst vil alle streikende få beskjed om dette.
 • Du plikter å møte på jobb så snart streiken er avsluttet (etter oppsatt arbeidsplan)
 • Du har rett og plikt til å komme tilbake i din stilling og få tilbake dine rettigheter knyttet til arbeidsforholdet ditt.
 • Arbeidsgiver har ikke anledning til å kreve at arbeid som ikke er blitt utført under streiken skal tas igjen gjennom arbeid utover normal arbeidstid når streiken avsluttes. Dersom grunnlaget for overtidsarbeid likevel er til stede kan dette skje, da med vanlig overtidskompensasjon.