Til innholdet

Samfunnsviternes medlemsbetingelser

1. Samfunnsviternes formål:

 • å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser.
 • å være en framtidsrettet partner i utviklingen av arbeidslivet og samfunnet.
 • å bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.
 • å bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.
 • å være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.
Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.

2. Medlemmenes rettigheter og plikter i henhold til gjeldende vedtekter:

 • Medlemskapet er gyldig når innmeldingen er godkjent og kontingenten er betalt.
 • Forespørsler om redusert kontingent har ikke tilbakevirkende kraft. Gjeldende kontingentsatser er tilgjengelige på Samfunnsviternes nettsider.
 • Samfunnsviterne vil ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og vil ved behov bistå i lønnsforhandlinger og andre karriere- og arbeidslivsspørsmål.
 • Oppdaterte medlemsopplysninger er avgjørende for å kunne ivareta Samfunnsviternes medlemmer på en god måte. Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å holde Samfunnsviterne oppdatert på endringer i medlemsinformasjon som kan ha betydning for medlemskapet. Medlemmene skal oppdatere sine kontaktopplysninger og gi korrekt informasjon om arbeidssted. Dette gjøres via innlogging på Min side på samfunnsviterne.no.
 • Medlemmer er tilknyttet fylkesavdelingen i det fylket man er bosatt i.
 • Medlemmer som har lokal tillitsvalgt på arbeidsplassen, må selv ta kontakt med vedkommende før lokale forhandlinger for å gjøre sitt medlemskap kjent og for å få informasjon om forhandlingene og hva medlemmet selv skal bidra med
 • Medlemmer som ikke har lokal tillitsvalgt, og som ønsker bistand i forbindelse med lokale forhandlinger, må kontakte Samfunnsviternes sekretariat i god tid før forhandlingene.
 • Individuell assistanse i juridiske saker er tilgjengelig etter tre måneders medlemskap. Saken det ønskes hjelp i, må ikke ha oppstått eller aktualisert seg før innmelding. Foreningens øvrige tilbud er tilgjengelig fra bekreftet medlemskap.
 • Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.
 • Hovedstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens vedtekter.
 • Foreningens styringsdokumenter generelt og vedtektene spesielt, vil til enhver tid regulere dine rettigheter og plikter som medlem.
 • Samfunnsviterne forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelsene. Vesentlige endringer vil varsles til medlemmene.3. Personvern og informasjonssikkerhet

 • Informasjonssikkerhet og personvern er høyt prioritert av Samfunnsviterne
 • Samfunnsviterne registrerer opplysninger som er nødvendige og relevante for å administrere medlemskapet, og for å fremme medlemmenes interesser.
 • Eksempler på personopplysninger som registreres er utdanning, tillitsverv, tariffsektor, arbeidssted, kontakt- og betalingsinformasjon.
 • Samfunnsviterne registrerer fødselsnummer av hensyn til sikker identifisering av medlemmer, og for at skattefradrag for betalt fagforeningskontingent blir registrert hos skattemyndighetene.
 • Samfunnsviterne registrerer personopplysninger i forbindelse med medlemsservice og medlemsbistand.
 • Råd og bistand knyttet til medlemmers lønns- og arbeidsvilkår registreres i et lukket saksbehandlingssystem med tilgang kun for autoriserte saksbehandlere.
 • Samfunnsviternes registrering av personopplysninger er underlagt reglene i personopplysningsloven, samt andre eksterne og interne regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet.
 • Ved samtykke fra det enkelt medlem, vil nødvendige medlemsopplysninger formidles til Samfunnsviternes samarbeidspartnere som omfattes av samtykket. Alle markedsføringstiltak hos leverandør skal forhåndsgodkjennes av Samfunnsviterne.
 • Samfunnsviterne fremforhandler gode medlemstilbud. For å sikre at kun medlemmer får tilgang til de gunstige bank- og forsikringstilbudene, utveksles nødvendige medlemsdata til våre samarbeidspartnere innen bank og forsikring. Utvekslingen gjøres for å bekrefte at de som bruker medlemstilbudene er medlemmer, og kan ikke brukes som grunnlag for markedsføringstiltak.
 • Informasjon om hvordan vi samler inn og behandler medlemsopplysninger fremgår av Samfunnsviternes personvernerklæring.4. Utmelding/oppsigelse

 • Utmelding skal skje skriftlig med en måneds varsel, som løper fra og med første dag i måneden etter at utmeldingen fant sted. Utmelding gjøres via Min side eller per e-post. Man må betale kontingent i oppsigelsesperioden.
 • Allerede innbetalt medlemsavgift refunderes ikke.
 • Ved oppsigelsesdato har ikke medlemmet lenger tilgang til medlemsfordeler avtalt med Samfunnsviternes samarbeidspartnere. Har medlemmet inngått bank- og forsikringsavtaler med Samfunnsviternes samarbeidspartnere, vil medlemsbetingelsene opphøre ved oppsigelsesperiodens utløp.

5. Foreningens vedtekter i sin helhet er til enhver tid tilgjengelig på foreningens nettsted.

Fant du det du lette etter?