Har du fått ditt første jobbtilbud og er usikker på hva som skal være regulert i arbeidskontrakten? Hva den skal inneholde og hva må du være ekstra oppmerksom på? Dette er noe vi kan hjelpe deg med! Vi tilbyr blant annet 24-timers garanti for å lese gjennom og vurdere din første arbeidskontrakt.

Her er noen punkter det er verdt å ha kjennskap til ved gjennomlesingen:

 1. Minimumskrav til arbeidskontrakten
  Arbeidsmiljøloven § 14-6 inneholder minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidskontrakten. Blant annet skal avtalen angi arbeidssted, en beskrivelse av arbeidet eller tittel/stilling, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, eventuell prøvetid, forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig og din rett til ferie.

 2. Stilling og varighet
  Arbeidskontrakten skal inneholde informasjon om hvilken tittel og/eller stilling du tilsettes i, eventuelt en beskrivelse av arbeidet. Samsvarer stillingen med utlysningen? Er det angitt noe nærmere informasjon om stillingens ansvars- og arbeidsområde?

  Dersom arbeidsforholdet er midlertidig skal det fremgå forventet varighet av engasjementet. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Arbeidsgiver har kun anledning til å ansette personer midlertidig der det foreligger et konkret tidsavgrenset behov for arbeidskraft.

 3. Prøvetid
  Arbeidsgiver har en lovbestemt adgang til å avtale prøvetid i starten av et arbeidsforhold. Formålet er at arbeidsgiver skal kunne prøve arbeidstakers egnethet til stillingen. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.

 4. Arbeidstid/overtid
  Arbeidskontrakten skal angi den gjennomsnittligere alminnelige arbeidstiden. Etter arbeidsmiljøloven er normal arbeidstid 40 timer per uke, men det er ikke uvanlig å avtale kortere arbeidstid (for eksempel 37,5 timer per uke). Pålagt arbeidstid ut over alminnelig arbeidstid gir krav på overtidsgodtgjørelse. Godtgjørelsen skal utgjøre minst 40 %, jf. arbeidsmiljøloven, men tariffavtaler gir gjerne bedre rettigheter og høyre prosentsats.

 5. Lønn
  Det er ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Lønnen avtales i utgangspunktet fritt mellom deg og arbeidsgiver, men der det foreligger tariffavtale vil det kunne være avtalt en minstelønn i denne. Inneholdt utlysningen informasjon om lønnsnivå? I så fall, samsvarer tilbudet med dette? Les mer om lønnsforhandlinger og tariffsektor her! Som medlem har du også tilgang til Samfunnsviternes medlemsnett hvor du blant annet finner vår lønnsstatistikk.


 6. Ferie
  I henhold til ferieloven § 5 har arbeidstaker rett til 25 virkedager med ferie. Dette tilsvarer fire uker og en dag. Det er imidlertid vanlig å avtale fem uker ferie. Dersom arbeidskontrakten kun viser til ferieloven, er det derfor viktig å få med en avtale på fem uker i arbeidskontrakten. Dette kan også fremkomme av gjeldende tariffavtale. Ved fem ukers ferie, utgjør feriepengene 12 % av lønn fra opptjeningsåret.

 7. Pensjon
  Hvilken pensjonsordning er det din arbeidsgiver tilbyr? Dette vil blant annet avhenge av om du begynner i privat eller offentlig sektor. Alle offentlige tjenestepensjonsordninger er ytelsesbaserte (sikrer deg vanligvis 66 % av sluttlønn). I privat sektor er det obligatorisk tjenestepensjon i form av enten innskudd-, ytelse- eller ”hybrid”- pensjonsordning. Innskuddsbasert ordning, som er mest vanlig, innebærer at arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av din lønn. Minimum 2 %, men kan være opp til 7 % av inntekt opp til 12 G.

 8. Oppsigelsesfrister
  Arbeidsavtalen skal angi hvilke oppsigelsesfrister som gjelder. Etter arbeidsmiljøloven § 15-3 er hovedregelen en måneds oppsigelsesfrist regnet fra første dag i påfølgende måned. Det er imidlertid vanlig å avtale lengre oppsigelsesfrister, for eksempel tre måneder.

For statlig ansatte varierer oppsigelsestiden fra tre uker og opp til seks måneder, avhengig av arbeidsforholdets varighet, jf. tjenestemannsloven §§ 8-11.

Arbeidskontrakten suppleres ofte av en intern personalhåndbok, tariffavtale og generelle lovbestemmelser. Det er lurt å få kjennskap til hva som gjelder på din arbeidsplass!

Råd til slutt:

 • Les godt gjennom arbeidskontrakten og ta deg tid til å forstå innholdet i den.
 • Er du usikker eller det er noe som fremstår som uklart – still spørsmål til arbeidsgiver!
 • Be om tilstrekkelig med tid til å komme med tilbakemelding før du signerer.

Vi tilbyr studentmedlemmer 24-timersgaranti for å lese gjennom og vurdere din første arbeidskontrakt! NB! 24-timersgarantien gjelder ikke i helger.

For gjennomlesing av arbeidskontrakt eller andre spørsmål knyttet til ansettelsesforholdet, ta kontakt på student@samfunnsviterne.no.