Akademikernes leder, Kari Sollien, og Samfunnsviternes nestleder, Tryggve Eng Kielland har i dag vært i høring i Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2018.

Sollien la blant annet vekt på at det må legges til rette for at langtidsarbeidsledige med høy utdannelse må få mulighet til å ta studiepoenggivende kurs for å heve sin kompetanse slik at de raskt kan omstille seg til nye jobber i arbeidslivet uten at de mister dagpenger.
 
Sollien fremholdt også at Akademikerne støtter regjeringens forslag om å oppheve skillet mellom utviklings- og oppstartsfasen av dagpenger til gründere.
 
Også Samfunnsviterne støtter dette forslaget. Samfunnsviterne skriver i tillegg i sitt skriftlige høringsinnspill at foreningen savner flere tiltak for gründere og selvstendig næringsdrivende. Blant annet ønsker Samfunnsviterne en utredning av behovet for endringer i trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere med sikte på å bedre velferdsordningene for disse gruppene, samt at selvstendig næringsdrivende som går fra å drive eget til å bli arbeidstaker, får rett til dagpenger i overgangen (exit-strategi).
 
Samfunnsviterne la i sitt skriftlige høringsinnspill, som ble sendt til komiteen i forkant av høringen, at opptjeningsperioden for dagpenger på tre år må opprettholdes, samt at det bør innføres fleksible ordninger for høyt utdannede arbeidsledige som har behov for å ta relevante kurs og emner som gir studiepoeng uten at de mister dagpenger.
 
Arbeidsledige er mest sårbare for å ikke holde tritt med arbeidslivets krav når det gjelder kompetanseutvikling, og i påvente av en helhetlig kompetansereform bør arbeidsledige prioriteres. Samfunnsviterne foreslår blant annet at:
  • Opptjeningsperioden på tre år opprettholdes.
  • Det innføres mer fleksible ordninger for høyt utdannede arbeidsledige som har behov for å ta relevante kurs og emner som gir studiepoeng uten av de mister dagpenger. 
  • Navs virkemiddelapparat for arbeidsledige akademikere må tilpasses og utvikles slik at man får rask, relevant og nyttig hjelp til å komme i arbeid.
Les hele Samfunnsviternes skriftlige høringsinnspill her.

Opptak fra komitehøringen vil etter hvert bli tilgjengelig på Stortingets nett-TV.