LO, Unio, YS og Akademikerne var 18. desember i det første møtet i Arbeids- og sosialdepartementet om nye pensjonsordninger i offentlig sektor.

- Samfunnsviterne er tilfreds med at partene nå har konkretisert en prosess og at arbeidet med å få på plass en ny offentlig tjenestepensjon er i gang, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.
 
Det er inngått en prosessavtale for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor.
 
Utgangspunktet for avtalen er en offentlig tjenestepensjonsordning som inneholder egenskaper som at: 
  • alle år i jobb skal gi tjenesteopptjening
  • tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden
  • pensjonen skal tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.
Avtalen beskriver en prosess som inneholder to faser:
  • Første fase med frist 1. februar, hvor en arbeidsgruppe skal gi en felles beskrivelse av hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning 
  • Andre fase med frist 1. mars, hvor avtale om pensjon skal sluttføres.
Frist for å oppnå enighet er satt til 1. juli 2018. Ved enighet vil regjeringen utarbeide et lovforslag om en ny pensjonsløsning i tråd med den samlede løsningen det er enighet om.
Samfunnsviterne er involvert i Akademikernes arbeid med ny offentlig tjenestepensjon.
 
Les mer om arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon på Akademikernes nettsider.
 
Les pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet.