Her kan du lese om hva Samfunnsviterne har jobbet det siste året når det gjelder utvikling av foreningen, tilbud til medlemmene og politisk arbeid.

Les gjerne hele Samfunnsviternes årsberetning for 2016!

 

Medlemsvekst

Samfunnsviterne har i mange år vært en forening i sterk vekst, og 2016 var også et godt år. Vi fortsetter å øke i antall medlemmer til tross for at mange andre fagforeninger mister medlemmer:

 • Ved årsskiftet hadde Samfunnsviterne 12 290 medlemmer.
 • Dette ga en prosentvis vekst på 5,4 prosent i fjor.
 • Veksten var størst i statlig sektor i fjor, fulgt av kommunal sektor.
 • Antallet studentmedlemmer vokser også. Vi har rundet 1000 studentmedlemmer og vokser stadig.

 

Har du en venn eller kollega som burde vært medlem av Samfunnsviterne? Ikke nøl med å fortelle om foreningen vår og fordelene ved å være medlem!

 

Arbeidsliv

Samfunnsviternes formål er å arbeide for bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette arbeidet foregår på flere arenaer, bl.a.:

 

Tariffoppgjøret i offentlig sektor

Det kanskje viktigste gjennomslaget vi fikk i årets mellomoppgjør, startet i hovedoppgjøret i fjor. Da fikk Akademikerne et historisk gjennomslag for endringer i lønns- og forhandlingssystemet i staten ved at Akademikerne inngikk egen tariffavtale i staten. Dette var i tråd med Samfunnsviternes og Akademikernes lønnspolitikk.

 

Sekretariatets oppfølging av virksomheter og tillitsvalgte i etterkant av oppgjøret i fjor avdekket at de tillitsvalgte i stor grad var fornøyde og meddelte at gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger jevnt over hadde gått bra. Det heftet enkelte utfordringer til implementeringen av ny tariffavtale, noe som ble tatt opp igjen i tariffoppgjøret i 2017. Som kjent kom vi denne våren enda et skritt videre i riktig retning da partene avtalte at lønnstabellen med lønnstrinn fjernes for Akademikernes medlemmer og at lønn skal nå oppgis i kroner (årslønn). Lønnstrinnene er byggeklossene i det kompliserte, uoversiktlige lønns- og forhandlingssystemet i staten. Fjerning av lønnstrinnene er selve nøkkelen til systemendringen. Ved å fjerne lønnstrinnene oppnår vi en betydelig forenkling.

 

Samfunnsviterne er i det alt vesentlige fornøyde med gjennomføringen av årets tariffoppgjør i alle sektorer innenfor det offentlige. For våre medlemmer oppnådde vi et økonomisk resultat i alle sektorer på linje med frontfaget (totalramme på om lag 2,4 %).

 

Dersom du ønsker mer informasjon om lønnsoppgjøret i din arbeidssektor i det offentlige, finner du mer informasjon her eller på Akademikernes nettsider.

 

Medlemsbistand i lønns- og arbeidsspørsmål

Både sekretariatet og lokale tillitsvalgte håndterer årlig et høyt antall henvendelser fra medlemmer som på ulike nivåer har bruk for hjelp i sitt arbeidsforhold. Eksempler på sakstyper vi håndterer:

 • inngåelse og tolkning av arbeidsavtaler
 • lovlighet av midlertidig ansettelse
 • spørsmål knyttet til bonus
 • inngåelse og tolkning av konkurranseklausuler
 • ansattes rettigheter og plikter ved omstilling og nedbemanning
 • arbeidskonflikter
 • rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett.

 

Samfunnsviterne baserer i utgangpunktet råd og bistand på et prinsipp om hjelp til selvhjelp, og hovedstyret vil i denne perioden videreutvikle dette prinsippet og utvikle tiltak som ruster medlemmene for omstilling og utvikling i et arbeidsliv i endring, se hovedstyrets handlingsplan.


Tillitsvalgte og lokallag

For at våre tillitsvalgte skal kunne være gode representanter for foreningen ut på arbeidsplassene, har vi en omfattende kursportefølje for å gi våre tillitsvalgte best mulig kompetanse til å bistå medlemmene lokalt.

 • Vi har om lag 850 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor, og arbeidet med oppbygging og drifting av lokallag fortsetter med høy prioritet i denne perioden.
 • Vi kurset om lag 400 tillitsvalgte og medlemmer
 • Ved utgangen av 2016 hadde vi medlemmer ved over 1500 lokale arbeidsplasser på landsbasis. I tillegg er en del av medlemmene våre ivaretatt av lokalt Akademiker-samarbeid.

 

Fylkesavdelinger

Ved utgangen av 2016 hadde Samfunnsviterne aktive fylkesavdelinger i alle fylker unntatt Nordland. Etter nyttår kom også fylkesavdelingen i Nordland i gang igjen med et interimstyre, og nytt fylkesstyre der velges i løpet av høsten. Finn din fylkesavdeling her!

 

Fylkesavdelingene arrangerer faglige temamøter, sosiale samlinger for medlemmene i tillegg til årsmøter. Temaer varierer, alt fra bl.a. entreprenørskap, fremtidens arbeidsliv, samspill på arbeidsplassen og nettverkssamlinger for tillitsvalgte. På de fleste av arrangementene er det åpent for å invitere med seg venner eller kolleger. Kanskje du har en kollega som kunne vært medlem i Samfunnsviterne?

 

Studenter og tilbud til studentmedlemmer

Studentrepresentantene våre er gode ververe, og de legger mye arbeid i å sørge for at Samfunnsviterne er godt synlige på studiestedene og at vi har relevante faglige og karriererelaterte tilbud på studiestedene.

 • Vi har for tiden aktive studentlag ved seks forskjellige studiesteder i landet.
 • I 2016 arrangerte studentlagene våre nærmere 90 forskjellige aktiviteter på de ulike studiestedene: karrierekurs, kurs i forhandlingsteknikk, ulike faglige foredrag, LinkedIn-kurs og flere sosiale samlinger.

 

Studentlagene har fulgt opp innsatsen fra i fjor utover denne våren. Vi har grunn til å være stolte av studentenes innsats!

KLAR er navnet på Samfunnsviternes studentkonsept, der vi gjennom karrierearrangementer, råd og veiledning skal bidra til å gjøre overgangen fra studier til arbeidsliv enklere for våre medlemmer. Hver høst har vi også et studentrettet karrierekonsept der arbeidslivsrelevans har et sterkt fokus. 

Samfunnsviterne har utarbeidet en rapport i samarbeid med studentmedlemmer og unge i arbeidslivet om perspektiver på samfunnsutviklingen fram mot 2061. Dette ble nylig presentert i en egen rapport - Retning 2061 - Klar for å forme framtidens arbeidsliv.

 

Mer om tilbudet til våre studentmedlemmer finner du her!

 

Organisasjon

Hovedstyret er i gang med å følge opp vedtakene landsmøtet fattet på landsmøtet i november i fjor, blant annet.:

 • Hovedstyret har nedsatt det vedtektsfestede arbeidslivsutvalget, som skal være rådgivende organ for hovedstyret i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår. Hovedstyret oppnevnte våren 2017 arbeidslivsutvalget for perioden 2017-2019, og utvalget har startet sitt arbeid. Mer om utvalget finner du her!
 • Landsmøtet ga også hovedstyret i oppdrag å nedsette et organisasjonsutvalg i perioden 2017-2019 med mandat til å foreta en grundig og helhetlig gjennomgang av foreningens organisering og struktur. Etter drøfting med fylkesledermøtet og en bred utlysning i foreningen, har hovedstyret vedtatt mandat og utnevnt medlemmer til organisasjonsutvalget. Mer om utvalget finner du her!

 

Informasjon og påvirkningsarbeid

 • Foreningen legger stor vekt på at kommunikasjonen mot medlemmene skal bidra til å bygge tilhørighet til Samfunnsviterne og synliggjøre hva foreningen jobber med og hvilke fordeler medlemskap gir. Samfunnsviterne prioriterer digitale plattformer i kommunikasjon med medlemmer:

 • Samfunnsviterne.no er foreningens viktigste informasjonskanal, plattform som profilerer hva foreningen står for og hvor informasjon om foreningens politikk skal være tilgjengelig. Medlemmene kan oppdatere sine medlemsopplysninger på Min side, samt få tilgang til utvalgte medlemsfordeler.
 • Nyhetsbrev og andre e-postutsendinger tilrettelegges for hele medlemsmassen eller utvalgte medlemsgrupper, avhengig av tema.
 • Vi benytter sosiale medier for å markedsføre foreningen utad og synliggjøre aktivitet og politikk. Følg oss på Facebook og Twitter!
 • Medlemsmagasinet Samfunnsviteren ble nylig lansert i digitalt format på samfunnsviteren.no, etter at hovedstyret i fjor vedtok at Samfunnsviteren fra og med 2017 ikke lenger skal utkomme i papirversjon. Gjennom intervjuer og artikler skal Samfunnsviteren vise bredden og betydningen av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse for samfunns- og arbeidsliv samtidig som det formidler faglige, samfunnsaktuelle saker av interesse for medlemmene våre.
 • Samfunnsviterne avgir innspill til Akademikerne i forbindelse med en rekke høringer, i tillegg til at vi leverer egne høringssvar. I fjor ga vi bl.a. innspill til Akademikerne i forbindelse med høring om ny lov om statens ansatte og høringsinnspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om foreløpig rapport om fremtidig struktur for fylkesmannen. Vi avgav også innspill til Kunnskapsdepartementet til arbeidet med stortingsmeldingen om humanistisk forskning og utdanning, den såkalte Humaniorameldingen. Les alle våre høringsuttalelser på våre nettsider!
 • Vi deltar også i utvalg og arbeidsgrupper i regi av Akademikerne for å fremme foreningens politikk. Samfunnsviterne har et godt samarbeid med Akademikerne, bl.a. rundt komitehøringer og annen oppfølging mot sentrale myndigheter.

 

Medlemstilfredshet

Medlemsundersøkelsen gjennomføres jevnlig for å kartlegge medlemmenes tilfredshetsnivå, meninger om medlemsfordelene, tilknytning til organisasjonen, sekretariatets servicenivå, tillitsvalgtapparatet m.m. Her er noen nøkkelresultater fra forrige undersøkelse i 2016:

 • Forrige medlemstilfredshetsundersøkelse hadde en svarprosent på 26 prosent.
 • Tilfredsheten med bistand fra lokallag og lokal tillitsvalgt scoret 4,7 (på en skala hvor 6 er best).
 • Tilfredsheten med bistand fra sekretariatet var 4,8. Dette regnes som høy grad av tilfredshet, og dette nivået har holdt seg stabilt over flere år.
 • 84 prosent av de som svarer, opplever seg godt ivaretatt av tillitsvalgt, en svak økning fra 82 prosent i 2014.

 

Hovedstyret har i sin handlingsplan for 2017-2019 tatt en rekke grep for å videreutvikle medlemsservice og tilbud til medlemmene i denne perioden.

 

En ny medlemstilfredshetsundersøkelse sendes ut til medlemmene til høsten. Vi håper du da gir oss tilbakemelding slik at vi kan fortsette å videreutvikle Samfunnsviternes medlemstilbud til beste for deg som medlem!