Samfunnsviterne har fortsatt en forholdsvis god medlemsvekst, og i skrivende stund teller vi nær 12.700 medlemmer. Som for mange andre foreninger i Akademiker-familien har medlemsveksten flatet ut. Heldigvis har vi fortsatt et potensiale for fortsatt vekst og den gode medlemsutviklingen gjør at vi som forening stadig blir sterkere.

Viktige tema i året som gikk

Om å være relevant

For hovedstyret er det svært viktig at Samfunnsviterne er relevant for medlemmene både nå og i framtiden. Det betyr at det foregår et kontinuerlig arbeid med profesjonalisering av arbeidet i foreningen og arbeidet som gjøres inn mot Akademiker-fellesskapet. Samfunnsviterne skal være en støtte både for medlemmer og tillitsvalgte, og de tillitsvalgte skal få god opplæring slik at de blir best mulig kvalifisert og trygge i rollen som tillitsvalgte for medlemmene ute på arbeidsplassene.  

Samtidig foregår det også et kontinuerlig arbeid for å være mest mulig relevant for hvert enkelt medlem, enten du er i starten av yrkeskarrieren, sånn ca. midt i, eller nærmer deg pensjonsalderen. Som forening er vi opptatt av å kunne tilby medlemsfordeler som medlemmene våre har bruk for.

Fremtidens arbeidsliv har også i år vært en gjenganger i samfunnsdebatten. Samfunnsviterne har derfor også dette året jobbet med å være tett på de endringene vi står overfor. Et annet viktig tema dette året har vært omstilling. Som forening har vi derfor brukt mye ressurser for å ruste og bistå både medlemmer og tillitsvalgte i omstillingsprosesser, samt at vi har vært tilgjengelige i form av møter og arrangementer både i og utenfor de virksomhetene dette har dreid seg om.

Året 2017 har vært preget av fokus på en synkende organisasjonsgrad generelt sett. For første gang på mange tiår viser SSBs tall at den totale organisasjonsgraden i Norge har bikket under 50 prosent. Fortsatt er organisasjonsgraden god i offentlig sektor, der over 80 prosent av arbeidstakerne er organisert. Verre er det i privat sektor, der bare ca. 33 prosent av arbeidstakerne er organisert. En organisasjonsgrad under 50 prosent bekymrer selvfølgelig også partene i arbeidslivet, og dette er derfor også nå satt på dagsorden hovedsammenslutningene imellom.

Gledelig er det å kunne informere om at Akademikerne har passert 200 000 medlemmer totalt sett. Selv om Samfunnsviternes medlemsvekst har flatet noe ut, er også vår vekst fortsatt relativt god sammenlignet med mange av de øvrige Akademiker-foreningene. Ved utgangen av oktober var vår medlemsvekst på 2,53 prosent.

I 2018 blir det derfor svært viktig at også fokus lokalt, både i fylkesstyrene, lokallagene og på den enkelte arbeidsplass, setter verving av nye medlemmer på dagsorden. Dette var også et viktig tema på vår samling for erfarne tillitsvalgte nå i desember. Å få nye medlemmer er noe alle ledd i organisasjonen må ha fokus på!


Magasinet Samfunnsviteren
har vært igjennom sitt første år i digital versjon. Det har vært utgitt fire temanummer. Vi håper dere har gjenoppdaget Samfunnsviteren gjennom det nye, digitale magasinet. Alle utgaver kan leses på samfunnsviteren.no!

 

Om organisasjonsutvalget

Når hovedstyret nå går inn i andre år av sin treårige periode, er det to store saker som vil prege vårt arbeid. Det ene er arbeidet med en revisjon av foreningens strategiske plan. Landsmøtet 2016 ga hovedstyret i oppgave å utarbeide et utkast til en ny strategisk plan, som skal legges fram for landsmøtet i 2019. Dette arbeidet starter nå for fullt i januar og hovedstyret vil legge fram et utkast på en samling med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget i april 2018.

Landsmøtet 2016 ga også hovedstyret i oppgave å nedsette et organisasjonsutvalg. Organisasjonsutvalget er fortsatt i en utrednings- og orienteringsfase hvor de innhenter informasjon fra alle nivåer i foreningen. Noen la derfor kanskje merke til at årets lønnsundersøkelse, som nettopp er gjennomført, var kombinert med organisasjonsutvalgets medlemsundersøkelse. Den sistnevnte delen av undersøkelsen besto av segmenterte spørsmål til ulike medlemsgrupper. Takk til alle dere som svarte på undersøkelsen! Organisasjonsutvalget vil legge fram en foreløpig delrapport i april 2018 på felles samling for fylkeslederne, arbeidslivsutvalget og hovedstyret.

Til slutt vil vi takke for følget i 2017! Vi ønsker alle Samfunnsviternes medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Julehilsen fra

Merete Nilsson                   
Leder


Gunn Elisabeth Myhren

Generalsekretær