Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne og Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær i foreningen oppsummerer her året som har gått.

Samfunnsviterne har fortsatt en forholdsvis god medlemsvekst, og i skrivende stund teller vi nær 13.100 medlemmer. Ved utgangen av 3. kvartal har vi hatt en medlemsvekst på 3,2% i 2018.
 

Fortsatt god medlemsvekst skyldes et kontinuerlig og systematisk arbeid på flere nivå i organisasjonen. En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer som har bidratt i dette arbeidet! Fortsatt har vi potensiale for vekst og den positive medlemsutviklingen gjør at vi som forening stadig blir sterkere.


Viktige tema i året som gikk


Som fagforening må vi være relevant for våre medlemmer

Et viktig mål for Samfunnsviterne er å fortsatt være relevant for medlemmene.

Det pågår et kontinuerlig arbeid for å være mest mulig relevant for hvert enkelt medlem, enten du er i starten av yrkeskarrieren, sånn ca. midt i, eller nærmer deg pensjonsalderen. Som forening er vi opptatt av å være relevant gjennom medlemmenes ulike livsfaser. Dette arbeidet vil vi fortsette å fokusere på i året som kommer!

Fortsatt er et av våre viktigste satsingsområder å bygge opp våre tillitsvalgte. Vi skal sørge for at de til enhver tid har best mulig kompetanse og trygghet i sin utførelse av arbeidet som tillitsvalgt på den enkelte arbeidsplass. Samfunnsviterne har over 900 tillitsvalgte representert i virksomheter fra nord til sør. Vi er stolte av den jobben de gjør for medlemmene!

Mange av våre medlemmer har i året som har gått vært en del av store omstillingsprosesser. Dette skyldes at omstilling generelt sett er en større del av det norske arbeidslivet, men det skyldes også reformene som pågår med kommune- og regionsammenslåinger. Omstilling er vanskelig og skaper mye usikkerhet for den enkelte arbeidstaker. Som fagforening er vi opptatt av å støtte våre medlemmer og tillitsvalgte i slike situasjoner. Derfor har vi også brukt mye ressurser på å ruste og bistå både medlemmer og tillitsvalgte i pågående omstillingsprosesser, og vi har vært tilgjengelige i form av møter og arrangementer både i og utenfor de virksomhetene det gjelder.


Fremtidens arbeidsliv
har også i år vært en gjenganger i samfunnsdebatten. OECD (rapport fra 2017) trekker frem en rekke kompetanser som vil være avgjørende i fremtidens arbeidsliv, såkalte «21st century skills». Eksempler på slike kompetanser er evne til kritisk tenkning, samarbeidsferdigheter, kommunikasjon, innovasjon, digitale ferdigheter m.fl. Samfunnsviterne gjennomførte i februar i år en spørreundersøkelse hvor respondentene ble bedt om å vurdere hvor mye de bruker fremtidens kompetanser i nåværende jobb. Eksempler på kompetanser som ble trukket fram er læring, samarbeid, problemløsning, kritisk evaluering, kommunikasjon, innovasjon og digitale ferdigheter.

I en arbeidslivsundersøkelse fra 2016 laget for Universitetet i Oslo scorer samfunnsvitere og humanister generelt godt. Undersøkelsen tar for seg mange faktorer, men det er spesielt på tre felt samfunnsvitere og humanister utmerker seg: Kunne utvikle nye ideer og se nye muligheter, evne til å knytte kontakt og bygge relasjoner, og evnen til å tilegne seg ny kunnskap.

Samlet viser svarene at Samfunnsviternes medlemmer er storleverandører av fremtidens kompetanse.


Organisasjonsgraden
er et annet tema som har vært en gjenganger dette året. En ny rapport fra FAFO viser at organisasjonsgraden i perioden 2011 – 2017 har vært noenlunde stabil omkring 50 % og har nå ligget på 49 % de siste par årene. Fortsatt er det stor forskjell på offentlig privat sektor med en organisasjonsgrad på henholdsvis ca 80% og 38%.

Samfunnsviterne jobber kontinuerlig og systematisk med medlemsvekst innenfor alle sektorer, og spesielt også med studenter. Vi må fortsette å ha fokus på studentene da dette er avgjørende for at vi som fagforening også skal bestå i framtiden.


Om offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), sendte den 17. oktober 2018 ut på høring forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor med forslag til endringer i lov om statens pensjonskasse. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens pensjonsordning til ny ordning. Forslagene følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom ASD, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

Vern av opptjente rettigheter i gammel ordning har vært et viktig tema for Samfunnsviterne i den nye avtalen til offentlig tjenestepensjon. Her er det fortsatt uklart hva som skal være i behold, og om omregning til oppsatte rettigheter er egnet til å ivareta opptjente rettigheter fullt ut. Samfunnsviterne hevder fortsatt at det er det overordnede og åpenbare utgangspunkt at den enkeltes opptjente rett til pensjon som skal være i behold uten avkorting med bakgrunn i en omregning. Samfunnsviterne har utarbeidet et høringsinnspill som fremmer vårt syn på opptjente rettigheter. Akademikerne vil behandle det endelige innspillet til ASD i sitt styremøte 8. januar 2019.


Om organisasjonsutvalget

Landsmøtet 2016 ga hovedstyret i oppgave å nedsette et organisasjonsutvalg for å foreta en grundig og helhetlig gjennomgang av Samfunnsviternes organisering. Våren 2017 ble det derfor nedsatt et organisasjonsutvalg etter en bred utlysning i foreningen. Utvalget har jobbet kontinuerlig siden høsten 2017 og fram til de nå i desember overleverte sin rapport til hovedstyret. Hovedstyret vil i sin styresamling 28. – 30. januar 2019 behandle organisasjonsutvalgets rapport i sin helhet, samt vedta en prosess for hvordan rapporten skal behandles i organisasjonen forøvrig. Det vil legges opp til en bred prosess hvor en ønsker å involvere alle ledd i organisasjonen. Saken legges endelig fram for Landsmøtet 2019.


Samfunnsviterne 25 år

9. mars 2019 er det 25 år siden Samfunnsviterne ble stiftet. Dette vil vi markere på mange måter gjennom året, blant annet med en større utgave av magasinet Samfunnsviteren og med flere faglige Premiss-arrangement, helt fram til landsmøtet høsten 2018. Vi ser derfor fram til et spennende år!

Da gjenstår det bare å takke for følget i 2018. Vi ønsker alle Samfunnsviternes medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!


Julehilsen fra


Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne
Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær i Samfunnsviterne