Et viktig steg videre mot et arbeidsliv som inkluderer alle, mener Samfunnsviterne.

Tirsdag 18. desember signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale for de neste fire årene. Målet med avtalen er å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet. For Samfunnsviterne har det vært spesielt viktig å bevare sykelønnsordningen i den nye avtalen.

 

- Dette er et godt og ambisiøst mål som også krever enormt bred helhetstenkning og innsats og virkemidler langt utover hva man kan få til på arbeidsplassene alene. Avtalen legger opp til felles innsats fra partene på arbeidsplassene for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering, og det er ikke minst positivt avgjørende at innsatsen kan legges i faktisk forebygging og tilrettelegging, ikke i rigid kontroll og rapportering, sier Merete Nilsson i Samfunnsviterne.

 

Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen i fire år til. Det er leder i Akademikerne, Kari Sollien, fornøyd med.

 

- Avtalen flytter innsatsen fra reparasjon til forebygging. Ledelse, trivsel, faglig utvikling, arbeidspress og omstillinger har stor betydning for om folk blir sykemeldte eller forsvinner ut av arbeidslivet. Akademikerne har lenge jobbet for bedre forebygging på arbeidsplassene, og jeg vil si at avtalen er et gjennombrudd for denne tankegangen, sier Sollien.


Lettere for dem som står utenfor

Avtalene inneholder en rekke tiltak for å nå målene. Det settes av 70 millioner årlig for å gi ledere og tillitsvalgte mer kunnskap og bedre verktøy for å lykkes med forebygging på akkurat deres arbeidsplass.


Andre, viktige punkter fra avtalen:

  • Satsningen på NAVs arbeidslivsentre videreføres, og sammen med Arbeidstilsynet vil de være sentrale i den nye satsningen. Partene er enige om å rette innsatsen mot noen bransjer spesielt, som for eksempel er særlig utsatt for omstilling. Til dette bevilges det 80 millioner til skreddersydde tiltak.
  • Ansatte på arbeidsplasser som har hatt IA-avtale frem til i dag, har årlig kunnet bruke egenmelding når de er syke opptil 24 kalenderdager. Partene oppfordrer hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen med utvidet egenmelding, og foreslår i tillegg at denne muligheten for fleksibilitet kommer tydeligere frem i folketrygdloven.
  • Ett av tiltakene er å la Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), utvikle og teste et nytt kurs for fastlegene. Kurset vil ta utgangspunkt i eksisterende veiledningsmateriell og legens egen sykemeldingspraksis.

Se ny signert IA-avtale her!