Årets kandidatundersøkelse viser at masterne i all hovedsak er fornøyd med utdanningen og lærestedet, og også med utdanningens relevans for arbeidslivet, men at lite har skjedd med undervisningsmetodene.

Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018. 

Vurderingen av arbeidslivsrelevans varierer imidlertid mellom faggruppene og det er i de mer profesjons- og yrkesrettede utdanningene, som juridiske fag og helse- og sosialfag, kandidatene er mest fornøyd med studiets relevans for arbeidslivet.

Nytt i denne undersøkelsen er spørsmål om undervisnings- og læringsmetoder. Kandidatene rapporterer at tradisjonelle undervisningsmetoder som forelesninger og skriftlige oppgaver i størst grad blir brukt, men bruken av studentaktive læringsformer, i dette tilfelle problembasert læring og muntlige presentasjoner ved studentene, synes å ha økt noe.

Sammenliknet med 1999/2000-kullet er endringene i undervisningsformer imidlertid beskjedne. Bruk av prosjekt- og problembasert læring har signifikant positiv betydning for kandidatenes vurdering av undervisningskvaliteten.

Arbeidsledigheten (åtte prosent) er på om lag på samme nivå blant nyutdannede mastere i november 2017 som den var blant nyutdannede i november 2015 (nær ni prosent). For noen faggrupper er det en tendens til forbedring i situasjonen, men det gjelder ikke fagfeltet naturvitenskapelige og tekniske fag, som har svært høy arbeidsledighet (15 prosent). For de andre større fagområdene var andelen arbeidsledige ca. et halvt år etter eksamen mellom tre prosent og ti prosent. 

Les mer på NIFUs nettsider.