Uten en bemanningsnorm for PP-tjenesten vil dette gå ut over de mest sårbare barna

Samfunnsviterne støtter Utdanningsforbundet Trøndelag sitt forslag om en bemanningsnorm i PP-tjenesten.

- Dagens barn og ungdom er morgendagens arbeidstakere. Forskning viser at selv om dagens barn og ungdom aldri har vært flinkere, så har de også betydelige utfordringer både med egen psykisk helse, «dropout»-problematikk fra skole, og i tillegg har også kjønnsforskjeller konsekvenser for oppvekst og utdanning, noe som senest er påpekt av Stoltenbergutvalget. Vi ønsker jo at så mange som mulig rustes til å kunne delta i arbeidslivet. Det er også disse barna og ungdommene som skal sørge for at både norsk arbeidsliv og velferdsstaten videreutvikles til det beste for innbyggerne. 15-25 prosent av barn og ungdom har behov for tilrettelegging i skolen, og da er det bekymringsfullt at de risikerer å ikke få dette på grunn av at den tjenesten som skal hjelpe dem, ikke har tilstrekkelig bemanning, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne. 

Samfunnsviterne har i høringsinnspill til Stoltenbergutvalget og i innspill til ny stortingsmelding «Tidlig innsats – inkluderende fellesskap» fremmet forslag om at både en bemanningsnorm og et kompetansekrav i PP-tjenesten bør utredes nærmere. Dette fordi det er store variasjoner innenfor tjenestene rundt omkring i landet både med hensyn til kompetanse og bemanning. Dette ble også påpekt i en undersøkelse som Nordlandsforskning påpekte så langt tilbake som i 2013.Behovet for en bemanningsnorm og kompetansekrav er også påpekt av tjenesten selv ved flere anledninger.

 - Slik regelverket er i dag, er det opp til den enkelte kommune å dimensjonere størrelsen på PP-tjenesten. Det innebærer en stor variasjon i antall medarbeidere i hver tjeneste, og det er ikke noen sammenheng mellom barnetallet i kommunen og antallet medarbeidere. En slik variasjon vil naturlig nok gå ut over de som trenger det mest, det vil si de mest sårbare barna, sier Nilsson.

Klikk her for link til høringsutspill.

Klikk her for Norlandsforskning-rapporten