Samfunnsviterne vil følge opp forslaget om ikke å utvide ordningen med skjermingstillegget i uføres alderspensjon til å gjelde uføre født etter 1953, i høringen som er sendt ut med frist 13. desember 2019. Les kommentaren til Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

De uføre har allerede i mange år hatt lavere inntekt enn de arbeidsføre. De har mistet muligheten for karriere- og inntektsutvikling som ville gitt høyere inntekt og bedre økonomisk grunnlag i alderdommen, for eksempel ved å gi mulighet til å eie bolig og nedbetale gjeld slik at det er mulig å tillate seg tidlig uttak av pensjon. Samfunnsviterne mener derfor at det er uredelig å ta utgangspunkt i en sammenlikning med vanlige arbeidsføre der «alt annet er likt, slik regjeringen gjør i sine analyser. Vi mener forslaget er usosialt og ikke kan iverksettes!

Arbeidsføre kan kompensere for virkningen av levealdersjustering ved å arbeide lenger og utsette uttaket av alderspensjon. Uføre personer har ikke denne muligheten, og skjermingstillegget er derfor innført for å gi denne gruppen en delvis skjerming.


Hvordan tenker regjeringen at de uføre skal forholde seg til dette? Det ble ved innføring av nytt pensjonssystem vurdert at de uføre ikke kunne gå over til alderspensjon ved fylte 62 år, fordi dette ville gi for lave pensjonsnivåer til en gruppe som ikke kan stå i jobb. Skal de som faktisk ikke har noen mulighet til å jobbe, straffes for dette?

Forskjellene i Norge er økende. Det er derfor svært problematisk med forslag som vil forsterke den sosiale ulikheten i samfunnet. Den norske velferdsmodellen er bygget rundt at alle skal yte etter evne og få etter behov. Kuttet i skjermingstillegget gjenspeiler ikke disse verdiene. Det er derfor urimelig å ta penger fra en sårbar gruppe som allerede har lite å rutte med.

Regjeringen satte i 2018 i gang en inkluderingsdugnad. Partene i arbeidslivet har også inngått en ny IA- avtalen for 2019 – 2022. Dette er initiativer som viser at de tar utenforskap på alvor. Derfor er det et paradoks at de nå forslår kutt i skjermingstillegget som nettopp rammer en sårbar gruppe. Er det regjeringens intensjon å svekke de uføres rettigheter?

Samfunnsviterne tar avstand fra regjeringens planer, og forventer at forslaget til kutt reverseres.