Har du en sak du brenner for? Du kan påvirke hvilke saker landsmøtet skal behandle. Alle medlemmer av Samfunnsviterne, fylkesavdelinger, lokallag og utvalg i foreningen kan fremme saker for landsmøtet.

Dersom du har en sak som berører eller engasjerer deg og som du ønsker å foreslå for landsmøtet, er det flere måter du kan fremme saken på:

• Du kan kontakte din fylkesavdeling og få saken tatt opp i fylkesavdelingens årsmøte eller i et medlemsmøte i fylkesavdelingen.

Fylkesavdelingens styre sender forslaget til hovedstyret via sekretariatet (landsmote@samfunnsviterne.no).

• Har du en tillitsvalgt for Samfunnsviterne på arbeidsplassen din, kan du ta saken din opp med tillitsvalgte og/eller på medlemsmøte i lokallaget, som sender forslaget til hovedstyret via sekretariatet (landsmote@samfunnsviterne.no).

• Er du studentmedlem, kan du kontakte din studentleder på studiestedet og få saken tatt opp i studentlaget. Du kan også sende e-post til studentutvalget via sekretariatet (landsmote@samfunnsviterne.no), som sender saken videre til studentutvalget.

• Du også kan skrive et notat der du forklarer og begrunner hva du foreslår at landsmøtet skal behandle, og sende forslaget til hovedstyret via sekretariatet på e-post (landsmote@samfunnsviterne.no).

Generalsekretæren legger alle innsendte saker fram for hovedstyret, som behandler sakene og forbereder saker for landsmøtet.

Følg med på e-post med informasjon om årsmøte og medlemsmøter i din fylkesavdeling og/eller ditt lokallag. Der kan du delta i diskusjoner og være med og utforme saker som fylkesavdelingen og/eller lokallaget ønsker å fremme.

Hovedstyret har vedtatt følgende frister for behandling og utsending av landsmøtesaker:

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være innkommet til sekretariatet senest onsdag 21. september 2022 (åtte uker før landsmøtet). Saker sendes inn pr. e-post til landsmote@samfunnsviterne.no.

Hovedstyret behandler innkomne saker på hovedstyremøtet mandag 10. oktober 2022.

Landsmøtesaker sendes ut til delegatene og offentliggjøres på foreningens nettsider onsdag 19. oktober 2022 (fire uker før landsmøtet).