Her følger en presentasjon av de kandidater valgkomiteen har innstilt til Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2023-2025.

Kandidatenes CV-er vil være tilgjengelig for delegatene på landsmøtet.

Alle saksdokumenter til landsmøtet finner du her.

 

Espen Nordgrd Jakobsen 

Espen Nordgård Jakobsen, innstilt til vervet som leder i foreningen    

Utdanning: Master i Public Administration fra Copenhagen Business School. Cand.mag. i økonomiske/administrative fag fra NTNU.

Verv: Har vært lokal tillitsvalgt på ulike arbeidsplasser gjennom en årrekke, og Akademiker-tillitsvalgt i flere perioder i NAV. Var i NAV også 50 prosent frikjøpt som tillitsvalgt for Akademikerne. Har tidligere vært både styremedlem og nestleder i Samfunnsviterne Trøndelag.

Stilling: Jobber som HR-rådgiver i Malvik kommune, med utvikling og implementering av ulike HR-systemer, arbeidsmiljøutvikling, rekruttering og kompetanseutvikling. Startet karrieren i Trygdeetaten i Hedmark før ferden gikk videre til Trøndelag, hvor jeg har jobbet som både rådgiver og kontorsjef ved lokalt NAV-kontor, og som rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter.

Jeg har vært medlem i foreningen siden høsten 2000 og brenner for Samfunnsviterne som fagforening. Jeg ønsker å være delaktig i å utvikle organisasjonen til det beste for våre medlemmer, og vil være «fremme i skoene» for å finne løsninger som bidrar til utvikling, flere medlemmer og en sterkere stemme inn i Akademikerne.

Som person er jeg flink til å lytte og høre argumentene i saker. Jeg har en åpen personlighet og ønsker at vi skal finne frem til felles løsninger. Min kjernekompetanse ligger nok i det å forstå organisasjoner, og innunder det også se utfordringer og forbedringspotensialer.

Jeg er også opptatt av at det finnes flere veier til en løsning, og ønsker å finne disse løsningsalternativene samtidig som vi brukere ressursene effektivt og meningsfylt. I strategiarbeidet er jeg nok den personen som forsøker å forenkle, effektivisere og bidra til at en strategi er forståelig, slik at vi får en felles plattform å jobbe ut ifra. I dette arbeidet mener jeg at misjon, visjon og verdier er essensielle rammer for hvordan vi skal jobbe sammen om oppgavene slik at vi blir bedre og bedre.


Portrettbilde Siv Sangolt 

Siv Sangolt, innstilt til vervet som nestleder i foreningen

Utdanning: Hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og NLA.

Verv: Har vært styremedlem i hovedstyret til Samfunnsviterne i inneværende periode. Er leder for Akademikerne NAV siden 2021. Har vært tillitsvalgt i Aetat/NAV siden 2006. Var leder i Samfunnsviterne i NAV (2015) og nestleder i Samfunnsviterne NAV i perioden 2013-2015, medlem av arbeidsutvalget i Akademikerne i 2013 og fylkestillitsvalgt i Akademikerne 2012-2013.

Stilling: Jobbspesialist i NAV siden 2013. Har jobbet som veileder og jobbspesialist fra 2003, først i Aetat og deretter NAV. Etter sammenslåingen til NAV har jeg jobbet med oppfølging av alle helserelaterte ytelser. Jobbet tidligere som formidler ved Norsk Trikotasjemuseum, hvor jeg også ble veldig interessert i industri og arbeidshistorie.

Jeg har lang fartstid som tillitsvalgt og god kjennskap til arbeids- og velferdsordningene og politikk. Jeg liker å jobbe strategisk og har erfaring fra organisasjonsutvikling, prosjektarbeid, ledelse og administrasjon. Mitt fag og samfunnsengasjement har alltid vært stort og jeg har prøvd å være en aktiv bidragsyter til utvikling og gode retningslinjer for praksis i arbeidssammenheng. Det å være med og skape grobunn for oppriktig meningsutveksling, tillit, utvikling, engasjement og gode løsninger er nødvendig for å kunne ta ansvar.

Arbeidsmarkedet, arbeidslivspolitikk og velferd er saksfelt jeg er spesielt opptatt av. Jeg mener at min lange arbeidserfaring fra NAV gir meg viktig kompetanse og kunnskap i slike spørsmål, og jeg har hatt ansvar for mange høringssvar og innspill. Jeg anser meg selv for å ha gode analytiske evner og mot til å stille kritiske spørsmål. For å fremme kunnskap og kompetanse anser jeg dette som særdeles viktige egenskaper.

Samfunnsviterne står overfor en spennende fremtid hvor det skal arbeides med ny organisering. Det er viktig at utvikling og omstilling gir grunnlag for større medlemsengasjement og rekruttering. Jeg vil gjerne være med å bidra til at utviklingen av Samfunnsviterne fortsetter med kraft og positivitet fremover.


Portrettbilde av Dag Kristiansen

Dag Kristiansen, innstilt som styremedlem

Utdanning: Master i Nord-Amerikastudier fra Universitetet i Oslo

Verv: Har vært hovedstyremedlem i Samfunnsviterne i inneværende periode, og første vara i hovedstyret 2017-2020. Samfunnsviternes representant i Akademikernes helseutvalg 2018-2020. Var foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus i perioden 2014-2019. Sitter også som nemndsmedlem i Utlendingsnemda.

Stilling: Er spesialrådgiver i Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus. Har arbeidserfaring fra blant annet musikkbransjen, magasinutgivelser og som kommunikasjonsleder i et senter for fremragende forskning som heter C3 – Connected Care.

Med min organisasjons- og styreerfaring representerer jeg en kontinuitet og en virkelighetsforståelse som er nødvendig for å sikre en fortsatt god og stødig drift av organisasjonen. Jeg er kreativ og utadvent av natur, og tar med meg en tydelig stemme inn i alle debatter. Jeg har et stort nettverk i organisasjonslivet å lene meg på som jeg kan bruke for å fremme Samfunnsviternes syn og sak.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal være best på lønn og tariff, fremoverlente og innovative, synlige i debatten og relevante for så vel nåværende medlemmer som for dem vi prøver å tiltrekke oss. Vi må modernisere måten vi samhandler på, både digitalt og fysisk, og skape mer åpenhet og dialog mellom leddene i organisasjonen. Jeg brenner også for at det skal være lett og komfortabelt å ta på seg rollen som tillitsvalgt på alle nivåer.

I min jobb har jeg som kjerneområder håndtering av media, å være liaison mot politikk og foreningsliv, og å drive prosessveiledning og endringsledelse. Jeg vet hva som skal til for å kjøre gode prosesser og hva som skal til for å øke synligheten og rekkevidden av vårt budskap. Jeg har jobbet mye med internkultur og omdømmebygging, og ser mange overførbare kompetanseområder til videre arbeid med Samfunnsviternes kjerneområder.


Portrettbilde av Liv Isaksen

Liv Isaksen, innstilt som styremedlem

Utdanning: Master i styring og ledelse fra Oslomet.

Verv: Har vært med i Samfunnsviternes fylkesstyre i Oslo siden høsten 2021. Først som vara, deretter som ordinært medlem fra og med desember 2021. Aktiv som frivillig og ansatt i Røde kors, med bidrag på årsmøter og til organisasjonsutvikling.

Stilling: HR-direktør i Orkla IT AS, med ansvar for å utforme og iverksette organisasjonens HR-strategi. Jobber med å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere med fokus på organisasjonsutvikling, kulturbygging, mangfold og medarbeidertilfredshet. Har tidligere vært leder og koordinator i Røde Kors.

Jeg ønsker å bidra med nye tanker og ideer for å fremme Samfunnsviternes posisjon i arbeidslivet som en attraktiv og relevant fagforening. Som styremedlem vil jeg jobbe for å synliggjøre hvordan samfunnsviteres faglige kompetanse er relevant for fremtidens arbeidsliv, og tydeliggjøre dette gjennom intern og ekstern kommunikasjon.

Jeg brenner for at samfunnsvitere blir bevisst sin verdi i arbeidslivet og på den måten kan fremme rettferdige arbeidsvilkår og goder. Selv ønsker jeg å fremme viktigheten av samfunnsvitere i privat sektor, samt styrke tilbudet og støtten til medlemmer uten lokallag. Stadig flere samfunnsvitere kommer inn med gode bidrag i IT-bransjen. Samfunnsvitere bidrar med verdi ved å se på ny teknologi, bærekraft og innovasjon fra et samfunnsperspektiv.

Jeg er opptatt av å se hele mennesket, viktigheten av den enkeltes rolle, trekke frem styrker og tilpasse dette til organisasjonens behov og utvikling. Jeg evner å bevare roen i hektiske perioder. Min arbeidskapasitet, gode dømmekraft og positive holdning har bidratt til å gi resultater og skape godt arbeidsmiljø. Jeg håper å få muligheten til å bidra med dette, også inn til hovedstyret i Samfunnsviterne.


Portrettbilde Trondar Lien

Trondar Lien, innstilt som styremedlem

Utdanning: Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse fra Universitetet i Tromsø.

Verv: Har vært andre vara til Samfunnsviternes hovedstyre inneværende periode, og deltatt på et flertall av møtene. Har i denne perioden også vært i styringsgruppa for utarbeidelse av digital strategi for foreningen. Er hovedtillitsvalgt i Drammen kommune og fellesrepresentant for Akademikersamarbeidet. Var også styremedlem i Samfunnsviterne Vestfold/Telemark 2014-2018. Av andre verv har jeg blant annet vært landsstyremedlem i Norges Journalistlag i perioden 2001-2009, og lokalleder i Troms Journalistlag 1992-2000.

Stilling: Rådgiver i Drammen kommune, i rådmannsstaben plan og strategi. Har tidligere blant annet vært kommuneplanlegger i Kvalsund og Stokke kommune. Har 29 års erfaring som journalist og var universitetslektor i journalistikk på Nord Universitet i 2010.

Jeg ønsker å bidra med organisasjonsbygging i foreningen. Jeg har formalkompetanse i organisering og er pragmatisk og flink på overordnede prinsipper. Jeg har lang og bred erfaring og søker løsninger innenfor de systemene som finnes, og er opptatt av å følge de vedtak om retning og verdier som landsmøtet trekker opp.

Kjernekompetansen min ligger i balansen mellom formalkunnskapen og pragmatismen. Evnen til å se både helhet og konsekvenser for enkeltmennesker.

Jeg brenner for at medlemmenes arbeidshverdag skal ha en positiv utvikling – selv i en vanskelig hverdag. Har tro på at samhold, samarbeid og solidaritet gir varige verdier for den enkelte og for kollektivet.


Portrettbilde av Astrid Høgestøl

Astrid Høgestøl, innstilt som styremedlem

Utdanning: Master i statsvitenskap/samfunnsgeografi fra London School of Economics

Verv: Leder for Akademiker-sammenslutningen ved Norsk Polarinstitutt siden 2018. Medlem av Samfunnsviternes referansegruppe for organisasjonsutvikling i 2021/2022. Har vært nestleder og styremedlem i YATA Tromsø i periodene 2014-2016 og 2016-2017. Styremedlem i sameiet i 2019-2020.

Stilling: Seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt, med ansvar innenfor myndighetsutøvelse og policyrettet arbeid med hovedfokus på Antarktis. Har tidligere blant annet jobbet i renovasjonsetaten i Oslo kommune og vært praktikant ved det britiske parlamentet under studietiden i London.

Med flere års erfaring som tillitsvalgt og som leder av Akademiker-sammenslutningen ved Norsk Polarinstitutt har jeg god innsikt i hvor «skoen trykker» for mange av våre medlemmer. Jeg har deltatt i lønnsforhandlinger, omorganiseringsprosesser og gitt bistand i ulike saker, for å nevne noe.

Jeg mener også at det kan være et gode at jeg har hatt få sentrale verv i Samfunnsviterne. Jeg kommer kanskje med en litt annen bakgrunn enn øvrige styremedlemmer, og ser derfor saker med litt andre briller. Jeg håper dette kan være en styrke for hovedstyret.

Jeg brenner for arbeidslivspolitikk. I min rolle som tillitsvalgt har jeg sett i praksis hvor ekstremt viktig det er med gode lønns- og arbeidsvilkår, og gode rammer for å sikre utvikling. Jeg har vært involvert i flere situasjoner som viser at selv om vi har mye bra, så er det fortsatt noen hull som må tettes. Jeg er derfor ekstremt opptatt av Samfunnsviternes lønns- og arbeidslivspolitikk. Jeg har god erfaring i ledelse av prosesser. Dette er noe jeg jobber mye med i hverdagen og er veldig trygg på. Jeg driver også med veldig mye strategisk arbeid i min vanlige jobb, så dette er en kjernekompetanse jeg tar med meg.


Tobias Bade Strøm, innstilt som styremedlem

Utdanning: Master i europeisk politikk og administrasjon fra College of Europe i Brugge.

Verv: Har vært første vara til Samfunnsviternes hovedstyre inneværende periode. Startet opp lokallag for Samfunnsviterne både i Kripos og Forskningsrådet på 2000-tallet. Satt i fylkesstyret i Oslo/Akershus fra 2007-10. Har vært engasjert i ulike roller i Forskningsrådets lokallag. Har ellers også hatt en rekke ulike verv innen bedriftsidretten.

Stilling: Spesialrådgiver i Norges forskningsråd, internasjonal avdeling. Har vært tilknyttet Forskningsrådet siden 2007, inkludert to perioder i Brussel. Ledet Brusselkontoret i perioden 2010-2013 og jobbet som utsendt nasjonal ekspert i 2015-2018. Jobbet med internasjonalt politi- og justissamarbeid i Kripos i 2001-2007.

Jeg brenner for at vi må utnytte kompetansen som ligger i medlemsmassen og få frem engasjement i spennet mellom studentmedlemmer og helt opp til seniorene. Jeg vil bygge allianser på tvers i Samfunnsviterne og med andre organisasjoner for å definere hvordan vi både kan jobbe med tradisjonelle fagforeningsspørsmål til gode for medlemmene, samtidig som at vi tør å sette dagsorden i en verden som forandrer seg lynhurtig.

Sammen med leder, sekretariat og andre deler av organisasjonen ønsker jeg å bidra til å styrke Samfunnsviternes deltagelse i samfunnsdebatten. Få frem hva vi virkelig mener i flere viktige spørsmål som bærekraft, solidaritet og inkludering.

Min styrke er å lytte godt til hva andre sier, se dette opp mot min personlige overbevisning og kunne – i alle fall tidvis - løse opp floker ved å sette saken inn i et større perspektiv.


Portrettbilde av Kjerstin Tobiassen 

Kjerstin Tobiassen, innstilt som styremedlem

Utdanning: Master i statsvitenskap med fordypning i internasjonal politikk fra NTNU.

Verv: Har vært tillitsvalgt i Samfunnsviterne og Akademikerne siden 2014. Leder i Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg i denne perioden. Har vært leder av Samfunnsviterne/Akademikerne lokalt ved Høgskolen i Trøndelag og ved NTNU. Sitter i LOSAM (lokalt samarbeidsutvalg) for utdanning ved NTNU, og hadde en sentral rolle i NTNU-fusjonen i 2016. Er leder av Trondheim lokallag i Human-Etisk forbund, med over 7700 medlemmer.

Stilling: Seniorrådgiver ved avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU, i faggruppen for kvalitetsutvikling. Jobber med kvalitetssystem for utdanning og tilrettelegging av utdanningsdata for alle ledernivå i NTNUs virksomhetsstyringsløsning. Har jobbet i UH-sektoren siden 2004, og den røde tråden har vært innføring av nye system og rutiner, organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring.

Jeg brenner for å utvikle Samfunnsviterne og å fremme samfunnsvitere og vår kompetanse i norsk arbeidsliv. Jeg håper å bidra til at vi blir selvfølgelige aktører i samfunnsdebatten. Jeg har lang erfaring med ledelse og organisasjonsutvikling, og er samarbeidsorientert. Er god på konflikthåndtering og å skape velfungerende ledergrupper. Har et strategisk blikk, og evner å omforme strategier til konkret handling.

Som leder av arbeidslivsutvalget i Samfunnsviterne har jeg jobbet mye med lønn og tariff de siste årene. Av sakene som har engasjert meg mest, er hvordan vi kan fremme samfunnsviterkompetansen, få bærekraft inn i tariffavtalene og pensjonsreform. Jeg synes det er uverdig med et pensjonssystem der folk havner under fattigdomsgrensa.

Som styremedlem ønsker jeg å jobbe mer med samfunnsrelevans og bærekraft. Kampen mot fattigdom og ulikhet, og for en mer rettferdig verden, er helt nødvendig for å skape det samfunnet vi ønsker oss.


 Portrettbilde Torunn Helle

Torunn Helle, innstilt som 1. vara

Utdanning: Statsviter, Cand.polit. fra Universitetet i Oslo.

Verv: Har vært hovedstyremedlem i Samfunnsviterne inneværende periode og var fylkesleder for Oslo og Akershus i perioden 2018-2020. Er Akademikertillitsvalgt i NAV og har mange års erfaring som tillitsvalgt for Samfunnsviterne/Akademikerne NAV på ulike nivåer i organisasjonen. Startet som tillitsvalgt i Samfunnsviterne i 2006.

Stilling: Rådgiver i NAV Arbeid og ytelser. Jobber som hovedtillitsvalgt for et av resultatområdene i NAV. Har lang erfaring fra pensjons- og uføreområdet. Har tidligere blant annet jobbet i byrådsavdelingen i Oslo kommune, der jeg tok med meg kunnskap om det å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.

Min erfaring som tillitsvalgt har gitt meg god forhandlingskompetanse på tariff, organisasjonsforhold og prosjektarbeid innen livslang læring og kompetansepolitiske spørsmål. Mitt hovedfokus vil være nettopp livslang karriereutvikling, etter- og videreutdanning for alle medlemmer av Samfunnsviterne.

Jeg ønsker å bidra til synliggjøring av Samfunnsviternes kompetanse i framtidas arbeidsliv og derigjennom økt organisasjonsgrad, og er opptatt av å gi gode tilbud til alle våre medlemmer.


Portrettbilde av Thomas Bartholdsen

Thomas Bartholdsen, innstilt som 2. vara

Utdanning: Statsvitenskap, historie mm. fra Universitetet i Oslo.

Verv: Akademikertillitsvalgt i Forbrukerrådet i perioden 2017-2019. Har også vært ansattes representant i Naturviternes hovedstyre, styremedlem i Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglertjenester og Boligtvistnemda, samt medlem av Finanstilsynets utvalg som vurderte sikkerheten i finansbransjen.

Stilling: Daglig leder for Sjømatklyngen Senja. Har tidligere blant annet vært informasjonssjef i Naturviterne, kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg Oslo KF og fagdirektør i Forbrukerrådet.

Som homofil, som same og med en ektefelle nylig ankommet fra et utviklingsland er jeg generelt opptatt av minoriteters utfordringer og muligheter i samfunnet.

Jeg brenner for foreningens rolle ved unges overgang fra studier til arbeidsliv - som var en viktig jobb for meg som informasjonssjef i Naturviterne. Jeg brenner for at Samfunnsviterne kan drive et godt lobbyarbeid for våre posisjoner overfor forvaltning og politiske myndigheter. Jeg brenner for at samfunnsviteres kompetanse skal vise seg enda mer relevant og viktig i privat næringsliv og i forvaltningen og i bistandsforvaltningen. Jeg brenner for at ansatte i privat sektor skal fortsette å være medlemmer og aktive i foreningen.

Jeg har arbeidet strategisk i de fleste av mine jobber, har betydelig organisasjonserfaring og mange års erfaring med lobbyvirksomhet. Jeg liker også organisasjonsutvikling, og ønsker økt medlemsengasjement.


Portrettbilde av Marit Vorren

Marit Vorren, innstilt som 3. vara

Utdanning: Statsviter, Cand.polit. fra universitetet i Tromsø.

Verv: Tillitsvalgt for Samfunnsviterne i Statens vegvesen – region nord fra 2015 – 2020. Er også sekretær i et privat vannverk og har vært revisor i et lokalt idrettslag.

Stilling: Prosjektleder for etablering av Interkommunalt plankontor i Målselv kommune. Går over i stilling som daglig leder ved oppstart av kontoret. Har de siste 12 årene jobbet med samfunns- og arealplanlegging. Tidligere blant annet jobbet som forvaltningsrevisor med tilsyn i ti kommuner i Vest-Finnmark.

Jeg ønsker å bidra til at Samfunnsviterne fortsetter å være en relevant aktør innenfor tema knyttet til norsk arbeidsliv. Forhåpentligvis kan jeg med min erfaring bidra med gode refleksjoner om hvordan Samfunnsviterne blir mer synlig i politikkutforming både nasjonalt og regionalt/lokalt.

Jeg mener det er viktig at Samfunnsviterne bidrar til at vi får et fleksibelt og sunt arbeidsliv. Dette handler blant annet om at den enkelte skal kunne være "co-pilot" (ha medbestemmelse) i egen arbeidshverdag, med mulighet til faglig utvikling.

Min kjernekompetanse og styrke ligger blant annet i at jeg har kjennskap til ledelse i teori og praksis. I tillegg har jeg erfaring fra utviklingsarbeid og strategisk fokus og har deltatt i arbeid med internt kvalitetssystem. Så er jeg kreativ, prosessorientert og har lang erfaring fra prosjektarbeid.


Portrettbilde av Andreas Holm Bakke 

Andreas Holm Bakke, innstilt som 4. vara

Utdanning: Hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Verv: Var fylkesleder for Samfunnsviterne i Troms og Finnmark fra 2020-2022. Aktiv i Europabevegelsen i Troms fra 2013-2017, to av årene som leder. Tidligere også aktiv i verv i AUF/AP og i studentpolitikken ved UiT/UiO i en årrekke.

Stilling: Rådgiver ved avdeling for forskning, utdanning og formidling ved Universitetet i Tromsø. 100% frikjøpt tillitsvalgt siden februar 2022. Har tidligere blant annet jobbet med Norges samarbeid med EU og NATO i UD (2000-2002) og med EU i Kunnskapsdep. (2004-2009).

Jeg har kort erfaring fra Samfunnsviterne, men lang organisasjonserfaring, og har stort sett vært organisasjonsaktiv i hele mitt voksne liv. Jeg ønsker å unngå konflikter og heller ha øynene på oppgavene, med fokus på å utføre de fremfor å flikke for mye på reglementet. Regler må naturligvis holdes, men vi må ikke bare fokusere på prosedyrer. Jeg ser positivt på å jobbe innen konkrete prosjekter som involverer flere ledd i organisasjonen.

Samfunnsviterne bør utvikles videre rundt hva som er hensiktsmessig i de tillitsvalgtes arbeid. Den nåværende fylkesstrukturen bidrar etter min mening ikke til det. Jeg håper landsmøtet kommer til en konklusjon som gjør at vi kan bruke organisasjonens krefter på å bidra til arbeid med medlemmene i fokus. Det innebærer også en faglig utvikling med fokus på forhold rundt arbeidslivet, men hvor vi unngår å bli partipolitisk.

Et viktig fokusområde for meg er opplæring av tillitsvalgte. Det er en utdanning som foreningen må ta ansvar for. De tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører, men også grovarbeidere. Så skal vi være gode på medvirkning og tariffspørsmål, to omfattende oppgaver.

Profilbilde Benedicte Klausen

Benedicte Klausen, innstilt som 5. vara

Utdanning: Master i pedagogikk fra NLA

Verv: Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i NAV Rogaland i perioden 2016 - 2021. Begynte som tillitsvalgt for Samfunnsviterne og Akademikertillitsvalgt på min arbeidsplass i 2012.

Stilling: Seniorrådgiver i NAV Rogaland, fylkeskontoret. Har jobbet i mange år som veileder i NAV. I denne perioden var jeg og tillitsvalgt på arbeidsplassen og hovedtillitsvalgt for Akademikerne i NAV Rogaland. Den siste tiden har jeg hatt vikariat i HR avdelingen på fylkeskontoret i NAV Rogaland. Der har jeg jobbet mye med rekruttering og lønnsforhandlinger.

Jeg liker godt å jobbe med strategisk utvikling og prosjektarbeid, og har min kompetanse innen organisasjonsutvikling, tariff, forhandling og medbestemmelse. Jeg brenner for at vi er en moderne fagforening som jobber for et bedre arbeidsliv. Jeg liker at det er fokus på opplæring av tillitsvalgte og satser på konstruktivt trepartssamarbeid. Jeg liker at fagforeningen er partipolitisk uavhengig. Jeg liker godt å jobbe med strategi for å nå langsiktige mål, så godt som oppgaver som løses her og nå.