Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til beste for medlemmene.

Informasjonssikkerhet er et samlebegrep som omfatter ulike aspekter, for eksempel: 

  • Opplysninger skal ikke komme på avveie 
  • Det skal ikke lagres sensitive opplysninger det ikke er saklig behov for
  • Uautoriserte skal ikke ha fysisk adgang til lokaler der sensitiv informasjon håndteres, eller få til slik elektronisk lagret informasjon
  • Informasjon skal ikke kunne forandres uten autorisert tilgang
  • IT-systemer og infrastruktur skal legges opp slik at nedetid er lav 
  • Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere som har behov for det
  • Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede hendelser
  • Medarbeidere som bruker informasjonssystemer skal ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta virksomhetens sikkerhetsbehov/krav

Bruk av e-post

Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. E-post er ikke en sikker informasjonskanal.

Medlemmer som søker råd og bistand fra sekretariatet i lønn- og arbeidsspørsmål, bør i størst mulig grad unngå å sende sensitive personopplysninger på e-post til sekretariatet. Andre kanaler, som brev og telefon, bør i stedet benyttes dersom det er nødvendig å oppgi slike opplysninger til foreningen.

 

Sikkerhetsledelsen i Samfunnsviterne

Gunn Elisabeth Myhren - Behandlingsansvarlig
Vidar Berglund -  Sikkerhetsansvarlig
Åse Marie Eliassen - Personvernombud

Henvendelser om personvern rettes til personvern@samfunnsviterne.no | tlf 22 03 19 00