• Samfunnsviternes behandling av medlemsopplysninger vil som oftest skje med grunnlag i avtalen som inngås ved innmelding. Som tillitsvalgt vil jeg også behandle personopplysninger etter samtykke fra det enkelte medlem og når det er en berettiget i lys av vår fagforeningsvirksomhet.

  • Opplysninger om fagforeningstilhørighet er etter gjeldende rett kategorisert som sensitive. Som tillitsvalgt vil jeg behandle medlemsopplysninger med stor varsomhet.

  • Jeg kan bidra til et trygt og godt personvern i Samfunnsviterne. Når jeg samler inn, registrerer, oppbevarer og formidler medlemsopplysninger, reflekterer jeg over spørsmål som: 

- Hvilke formål har jeg med aktiviteten?
- Hvilke opplysninger trenger jeg for å oppnå formålet?
- Hvorfor trenger jeg disse opplysningene til dette formålet?
- Hvor lenge trenger jeg disse opplysningene?

 

  • Jeg unngår å sende medlemslister via ordinær e-post. Disse skal krypteres, passordbeskyttes eller skjermes på annen måte.

  • Medlemslister som er skrevet ut, oppbevares i låst skap/skuff. Det samme gjelder lønnskrav, dokumenter vedrørende enkeltmedlemmers lønns- og arbeidsvilkår, og andre dokumenter med personopplysninger.

  • Jeg sender epost til medlemmene med skjulte mottakerfelt, dersom dette ikke undergraver formålet med henvendelsen.

  • Når jeg bistår et medlem i saker om lønns- og arbeidsvilkår, opptrer jeg som rådgiver i kraft av fullmakt fra medlemmet. Jeg påser at jeg ha slik fullmakt og sikrer at denne kan fremvises ved behov. Fullmakten er personlig og kan ikke overføres til andre uten medlemmets godkjenning.

  • Jeg har taushetsplikt om min rolle som rådgiver, og den innsikt rollen gir meg i enkeltmedlemmers arbeidsforhold og arbeidssituasjon. 

  • Jeg bidrar til at vi lærer av feil som gjøres. All rapportering av feil er ønsket. Rapporteringen bidrar til at vi klarer å opprettholde et godt personvern, til beste for våre medlemmer. Avviksskjema sender jeg til personvern@samfunnsviterne.no.