Samfunnsviternes samfunnsansvar

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjons verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale- og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen.

Samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av Samfunnsviternes verdigrunnlag. Det ble derfor uttrykt ønske på landsmøtet i 2016 om at arbeidet med samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens øvrige arbeid. Dette ble fulgt opp høsten 2017 med en ny strategi for samfunnsansvar. Denne ble lettere revidert i etterkant av landsmøtet i 2019.


Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale- og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen. Denne helhetlige tilnærmingen til samfunnsansvar bygger på FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015, og som skal fungere som en felles retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge for framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene handler imidlertid ikke bare om klima og miljø, men også om temaer som blant annet livslang læring, likestilling, bekjempelse av ulikhet, bærekraftig arbeidsliv og sosiale rettigheter.


Følgende fokusområder har derfor blitt valgt:

• Samfunnsviternes arbeid med menneskerettigheter
• Samfunnsviternes arbeid med anti-korrupsjon, demokrati og ytringsfrihet
• Samfunnsviternes arbeid med et bærekraftig arbeidsliv
• Samfunnsviterens arbeid med bærekraft og miljø


Samfunnsansvarsgruppa har forsøkt å la dette i størst mulig grad gjenspeiles gjennom valg av samarbeidspartnere. Under omtales samarbeidspartnerne i perioden 2017-2019. Denne listen vil revideres i løpet av 2020.


Sustainability HUB

Samfunnsviterne har gått inn som oppstartspartner i Sustainability HUB Norway (S-HUB). S-HUB er en politisk og religiøst nøytral forening som ønsker å fremme et bærekraftig og innovativt samfunn, samt bidra med å påvirke politikken på bærekraftsområdet fremover. S-HUB sin ambisjon er å samle bærekraftsaktører på tvers av bransjer og sektorer for å skape synlige og positive resultater. For Samfunnsviterne gir S-HUB en unik plattform til å skape møteplasser, lage arrangementer, samt øke kompetansen og bevisstheten rundt bærekraftsspørsmål i foreningen.

Faktisk.no

Fremveksten av ekstreme miljøer, spredning av falske nyheter og «fake news» er aktuelle problemstillinger i vår tid. Demokratiet er på vikende front mange steder i verden, og tilliten mellom borgere og samfunnsinstitusjoner trues. Samfunnsviternes årskonferanse «Premiss 2017» hadde derfor kampen om sannheten som tema. Dette ble fulgt opp med et samarbeid med Faktisk.no. Faktisk.no er en tjeneste som har som oppgave å ettergå nyhetssaker i sømmene for å avdekke usannheter og faktafeil. De har på kort tid blitt en viktig premissleverandør og har markert seg som kompromissløse i kampen for en etterrettelig samfunnsdebatt. Gjennom samarbeidet med Faktisk.no ønsker Samfunnsviterne å vise at kampen om sannheten er en av de viktigste utfordringene i vår tid. Som et synlig og praktisk resultat av samarbeidet tilbyr Faktisk.no også kurs i kildekritikk til Samfunnsviternes medlemmer.


Norske PEN

Samfunnsviterne har i flere år støttet prosjekter gjennom Norske PEN. Spørsmål knyttet til ytringsfrihet er helt i kjernen av arbeidet med samfunnsansvar. Presset på demokrati og ytringsfrihet har de senere årene rykket nærmere våre egne grenser, og innenfor Europa er situasjonen i Tyrkia spesielt prekær. Samfunnsviterne støttet i perioden 2017-2019 derfor organisasjonen Dokuz8News i Tyrkia. Dette er et journalistnettverk som driver kvalitetsjournalistikk under svært vanskelige forhold. Mange journalister er fengslet, og det er utfordrende å ytre seg utenfor de regimekontrollerte mediekanalene. Samfunnsviternes bidrag sørget for at Dokuz8News har kunnet organisere workshoper for grasrotjournalister rundt i landet. Foruten den finansielle biten, er dette også en viktig moralsk støtte for en yrkesgruppe som jobber under et voldsomt press. Samfunnsviterne planlegger å videreføre samarbeidet med Norske PEN gjennom nye prosjekter i 2020.


SAIH

Akademisk frihet og ytringsfrihet er viktige verdier for Samfunnsviterne. Vi har derfor siden 2008 støttet opp om SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid. SAIH er en liten solidaritets- og bistandsorganisasjon for studenter og akademikere i Norge, hvor Samfunnsviternes bidrag utgjør en forskjell. I perioden 2017-2019 øremerket Samfunnsviterne sin støtte til «Student Activist Academy». Dette er et globalt nettverk som jobber med å synliggjøre overgrep mot studenter verden over. I tillegg bidro Samfunnsviterne aktivt inn i SAIH-kampanjen 2018 – kommersialisering av høyere utdanning, med blant annet et felles arrangement i kampanjeuka. Samfunnsviterne og SAIH har mange overlappende interesser, og potensialet for samarbeid er stort på mange felter også fremover.


Transparency International Norge

Samfunnsviterne meldte seg i 2017 inn i Transparency International Norge (TI). Som medlem av TI-Norge bidrar Samfunnsviterne til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. Det gir et viktig signal at Samfunnsviterne tar utfordringene knyttet til åpenhet og transparens på alvor. I tillegg åpner medlemskapet for kurs og seminarer knyttet til TIs arbeid.


Andre prosjekter

Samfunnsviterne har bidratt til TV-aksjonen i 2017 (UNICEF), 2018 (Kirkens Bymisjon) og 2019 (CARE). Foruten dette arrangerer vi stadig frokostmøter om aktuelle temaer. I 2019 resulterte dette i en serie med temamøter om kunstig intelligens. Også i 2020 vil det komme flere dagsaktuelle temamøter.