Les hovedstyrets handlingsplan for perioden 2020 - 2022.

Det er satt inn årlige frister for gjennomføring. Frister for saker opp i hovedstyret setter i forbindelse med hovedstyrets møteplan/årshjul.

Visjon: Samfunnsviterne er det naturlige valget for alle samfunnsvitere og humanister


Samfunnsviternes overordnede formål er å skape trygghet og muligheter i medlemmenes arbeidsliv. Handlingsplanen er delt inn i fire innsatsområder som bygger opp under dette: Lønn og arbeidsvilkår, Fagenes betydning, Samfunnspolitikk og samfunnsansvar, og Organisasjon. Utvikling av rammebetingelser og synliggjøring av fagenes betydning for oppgaveløsningen i samfunnet er to sider av samme sak. Begge disse innsatsområdene handler om hvilken plass og rolle våre medlemmer kan få i fremtidens arbeidsmarked.

Flere av ambisjonsmålene går på tvers av de fire strategiske innsatsområdene. Organiseringen av ambisjonsmålene under de enkelte innsatsområdene er gjort der ambisjonsmålet mest naturlig understøtter innsatsområdets strategiske fokus. Tiltakene som er konkretisert under hvert av ambisjonsmålene vil dermed kunne understøtte ambisjonsmål også i andre innsatsområder.

Forkortelser benyttet i selve planen:
HS=hovedstyret, FLM=Fylkesledermøtet, FAVD=Fylkesavdelinger, ALU=Arbeidslivsutvalget, LL=Lokallag på arbeidsplassen, SAG= Arbeidsgruppe for samfunnspolitikk og samfunnsansvar, APT= Arbeidsgruppe for pedagogiske tjenester, SEK= Sekretariatet

Lønn og arbeidsvilkår
Arbeidet med lønn og arbeidsvilkår er en av foreningens kjerneoppgaver. Det bør derfor i denne perioden skje en videreutvikling, videreføring og styrking av arbeidet på dette området. Fleksibilitet, helhet og trygghet er tre viktige stikkord når det gjelder foreningens arbeid med lønn og arbeidsvilkår. Medlemsundersøkelser viser at de fleste medlemmene i foreningen først og fremst er opptatt av sin egen lønn, egen lønnsutvikling og arbeidsvilkår. Dernest er de også opptatt av å få tilstrekkelig bistand når de selv opplever at de har behov for det. En satsing på dette området er helt avgjørende for å kunne være relevant og attraktiv som fagforening både for de medlemmene vi har i dag og med tanke på omdømme og medlemsvekst fra grupper av potensielle medlemmer.

Digitalisering, teknologiutvikling, demografiske endringer og omfattende omstillingsprosesser vil prege arbeidslivet framover. Hvordan sikrer vi høy organisasjonsgrad, koordinert lønnsdannelse og demokratisk deltakelse på arbeidsplasser og samfunnsliv i et mer fragmentert arbeidsliv? Som fagforening vil vi bidra til å gi medlemmene våre høy kompetanse til å forstå arbeidslivet, se mulighetene og løse utfordringer. Det er også viktig at vi gir medlemmene våre forutsetning for å kunne navigere trygt og offensivt gjennom et langt arbeidsliv. Råd og bistand til medlemmer og tillitsvalgte, samt verktøy for hjelp til selvhjelp blir derfor viktig framover.

Som fagforening er vi avhengig av å ha kvalifiserte og kompetente tillitsvalgte som daglig er våre viktigste ambassadører på arbeidsplassene. Fortsatt bygging av et kompetent og handlekraftig tillitsvalgtapparat må derfor stå sentralt. Det vil også være behov for å arbeide videre med lov og avtaleverk for å bidra til å skape nødvendig trygghet, fleksibilitet og sosial sikkerhet for alle grupper i et arbeidsliv i endring.

Strategisk fokus i perioden 2020-2022:
- Kompetanse hos medlemmer og tillitsvalgte for å kunne møte et arbeidsliv i endring
- Gode arbeidsvilkår for alle gjennom hele arbeidslivet
- Organisasjonsgrad
- Livslang læring og kompetanseheving gjennom hele arbeidslivet
- Sosial sikkerhet som fremmer mobilitet og utvikling i alle livsfaser

Se tabell for ambisjonsmål, proritert område, prioriterte tiltak og tidspunkt for gjennomføring (PDF)

Fagenes betydning
Det er viktig å synliggjøre samfunnsviteres kompetanse i et arbeidsliv som preges av stort fokus på teknologi og teknologiske løsninger. Den teknologiske utviklingen setter samfunnsvitenskap og humaniora under press. Samtidig er det nå også gode muligheter for at våre fag kan ta en ny, sentral og mer offensiv posisjon for å finne løsningen på store samfunnsutfordringer. Arbeidet med å styrke forståelsen for våre fags betydning og samtidsrelevans blant samarbeidspartnere, beslutningstakere og i opinionen er derfor svært for at våre medlemmer skal være attraktive i arbeidslivet, både her og nå og i framtiden.

Arbeidet med synlighet, informasjon og markedsføring er avgjørende for Samfunnsviternes posisjon, omdømmebygging og evne til å jobbe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeid med synliggjøring av foreningen mot eksterne parter må fortsette for å gi økt innflytelse og påvirkningskraft. Synlighet og politisk påvirkning er også viktig for å bygge identitet, enhet, samspill og samarbeid innad i organisasjonene, mellom medlemmene og de tillitsvalgte på alle nivåer. I denne perioden er det behov for økt fokus på intern informasjon i organisasjonen og på styrking av de digitale plattformene for informasjon og opplæring.

Strategisk fokus i perioden 2020-2022:

- Synliggjøre betydningen av samfunnsviteres kompetanse i arbeidslivet
- Arbeide inn mot universitetene for økt arbeidslivsrelevans for våre fag
- Arbeide inn mot universitetene for studiepoenggivende praksis innenfor våre fag

Se tabell for ambisjonsmål, proritert område, prioriterte tiltak og tidspunkt for gjennomføring (PDF)

Samfunnspolitikk og samfunnsansvar
I vedtatte strategi for samfunnspolitikk og samfunnsansvar stå det at Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, globale rettferdighet og sosial sikkerhet og personvern ivaretas.

Arbeidet med samfunnspolitikk og samfunnsansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling, nasjonalt og internasjonalt, er viktig for å synliggjøre fagenes betydning. Dette vil også samtidig være et ledd i arbeidet med å styrke fagbevegelsens rolle og relevans i samfunnsutviklingen. Med bærekraftig utvikling menes økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft med utgangspunkt i FNs bærekraftmål, herunder anstendig arbeid, full sysselsetting, god og inkluderende utdanning, livslang læring, likestilling mellom kjønnene, mindre ulikhet mellom land, rettsvern for alle, innovasjon og økonomisk vekst, samt velfungerende, ansvarlige og inkluderende samfunnsinstitusjoner på alle nivåer.

Det er viktig at arbeidet med samfunnspolitikk og samfunnsansvar henger sammen med foreningens øvrige prioriteringer og at arbeidet på denne måten blir en integrert del av foreningens kjerneoppgaver.

Strategisk fokus i perioden 2020 - 2022:
- Videreutvikle og styrke arbeidet med demokrati, ytringsfrihet og rettsikkerhet
- Videreføre og systematisere arbeidet med solidaritet og bistand
- Videreutvikle og styrke arbeidet med økt velferd, derigjennom arbeidet med økonomisk og sosial bærekraft
- Arbeide for å bevisstgjøre og tydeliggjøre fagforeningers rolle og relevans i samfunnsutviklingen
- Langtidsvirkning og -konsekvenser av Covid-19; betydning for samfunnsutviklingen generelt og arbeidslivet spesielt

Se tabell for ambisjonsmål, proritert område, prioriterte tiltak og tidspunkt for gjennomføring (PDF)

Organisasjon
Det er i dag et stort press på ikke bare den norske modellen, men også velferdsordninger som fagforeninger opp igjennom tiden har arbeidet fram. Det er derfor svært viktig at Samfunnsviterne som fagforening er rustet til å møte de krav som samtiden til enhver tid stiller. Det betyr at foreningen må ha en effektiv og profesjonell organisasjon som er relevant for både dagens og framtidens medlemmer, og som derigjennom danner grunnlaget for videre vekst.

Landsmøtet 2019 ga føringer for det videre arbeidet med organisasjonen som blant annet omhandler det å styrke arbeidet lokalt i fylkesavdelinger, fylkesstyrer og lokallag, og ikke minst det å arbeide for å øke aktiviteten lokalt for medlemmene. Enten ved å tilby aktivitet digitalt eller som fysiske møter og nettverk lett tilgjengelig for medlemmene der de bor der det er mulig. Det skal fortsatt være fokus på medlemsvekst

Strategisk fokus i perioden 2020 – 2022:
- Øke aktiviteten for medlemmer og tillitsvalgte lokalt
- Styrke arbeidet lokalt i fylkesavdelinger, fylkesstyrer og lokallag på arbeidsplassen
- Arbeide for fortsatt medlemsvekst
- Etablere digitale løsninger ved å ta i bruk ulike verktøy for en mer effektiv, involverende og fleksibel organisasjon
- Videreføre arbeidet med foreningens organisering i tråd med føringer fra landsmøtet 2019

Se tabell for ambisjonsmål, proritert område, prioriterte tiltak og tidspunkt for gjennomføring (PDF)