Hovedstyret har nedsatt en faggruppe for pedagogiske tjenester.

Faggruppen har følgende mandat, vedtatt av hovedstyret: 

 • Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester skal bidra til å synliggjøre Samfunnsviterne og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i sine respektive tjenester.
 • Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester skal bistå hovedstyret i saker av faglig karakter. Arbeidsgruppen gis beslutningsmyndighet til å avgi høringer og uttalelser i tråd med foreningens formålsparagraf og foreningens vedtatte politiske føringer og styringsdokumenter innenfor områder som omhandler fagspørsmål knyttet til kompetanse, etter- og videreutdanning, kvalitet i tjenestene samt spørsmål knyttet til barn og unges oppvekstsvilkår.
 • Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester skal består av 5-7 medlemmer som representerer foreningens forskjellige pedagogisk-psykologiske fagretninger. Geografiske og kjønnsmessige vurderinger skal vektlegges.
 • Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester ledes av foreningens leder.
 • Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester velger selv sin arbeidsform ut fra behov, hensiktsmessighet og kapasitet.
 • Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen og avsetter tid til utføring av arbeidet.
 • Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester rapporterer til generalsekretæren.
 • Det avsettes et rammebudsjett til Samfunnsviternes samfunnsansvar.

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer: 

 • Merete Nilsson, foreningens leder, leder av faggruppen
 • Kathe-Inger Lundahl
 • Birgitte Stumph
 • Trond Kind  
 • Anja Louise Bredal
 • Peer Marcus Borlaug

Faggruppen for pedagogiske tjenester kan kontaktes via sekretariatet.