Hovedstyret har nedsatt en faggruppe for pedagogiske tjenester.

Faggruppen har følgende mandat, vedtatt av hovedstyret: 

Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester skal bidra til å synliggjøre Samfunnsviterne og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i de pedagogiske tjenestene.

Arbeidsgruppen skal uttale seg om fagspørsmål og høringer og jobbe med kompetanse, etter- og videreutdanning, kvalitet i tjenestene og spørsmål knyttet til barn og unges oppvekstsvilkår, samt medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester tar selv initiativ til saker og arbeider innenfor foreningens vedtatte politikk og verdier.

Arbeidsgruppen rapporterer årlig til generalsekretæren. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen for arbeidsgruppen.

Det avsettes inntil kr 25.000 kroner årlig til drift av arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer: 

  • Merete Nilsson, foreningens leder, leder av faggruppen
  • Sara Mauseth
  • Lise Mamre
  • Kathe-Inger Lundal
  • Ingrid Solem  

Sekretariatet innehar sekretariatsfunksjonen. Faggruppen for pedagogiske tjenester kan kontaktes via sekretariatet.