For styreperioden 2020-2022, vedtatt av hovedstyret 07. februar 2020

Denne instruksen regulerer de viktigste ansvars- og arbeidsoppgavene for politisk leder og nestleder av Samfunnsviterne for styreperioden 2020-2022.

Ansvars-/ arbeidsoppgaver leder og nestleder
Leder og nestleder styrer foreningen mellom styremøtene. Leder og nestleder skal, i tråd med vedtak fattet av Samfunnsviternes landsmøte og hovedstyre, utøve et helhetlig lederskap for foreningen mellom styremøtene.

Leder og nestleder avgjør selv sin arbeidsform og arbeidsdeling innenfor de fullmakter som er gitt av styret og skal avholde regelmessig arbeidsmøter med generalsekretæren. Det føres
referat fra møtene.

Leder og nestleder har overordnede beslutningsmyndighet på avgjørelser av medlemsopptak på særskilt grunnlag og økonomiske tildelinger til fylkesavdelingene. Leder og nestleder kan delegere hele eller deler av saksbehandling og beslutningsmyndighet til generalsekretæren. Leder og nestleder har ansvar for å lede og videreutvikle fylkesledermøtene. Leder og nestleder har ansvar for å gjennomføre en årlig resultat-, utviklings- og lønnssamtale med generalsekretæren.

Ansvars- og arbeidsoppgaver leder
Leder er foreningens representant utad. Leder skal representere Samfunnsviterne i Akademikernes styre som valgt medlem eller observatør, og etter behov i andre fora i Akademikerne. Leder skal arbeide for å få en bred kontaktflate mot andre fagforeninger innenfor og utenfor Akademikerne, samt med andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med. I tråd med vedtak på landsmøtet eller hovedstyret skal leder etablere og utvikle samarbeidsavtaler med andre organisasjoner.

Leder har et særlig ansvar for synliggjøring og profilering av Samfunnsviterne. Deltakelse i debatter og på seminarer er viktig for synliggjøring av foreningen, og det forventes også at leder forfatter kronikker og leserinnlegg om aktuelle saker som bidrar til synliggjøring av Samfunnsviternes synspunkter i media.

Leder har ansvaret for å lede og videreutvikle styremøter. Leder har et særlig ansvar for å utvikle organisasjonen i perioden, herunder videreutvikling og drift av foreningens fylkesavdelinger. Leder har ansvar for å avholde regelmessige arbeidsmøter med nestleder og generalsekretæren for planlegging og oppfølging av styremøtene.

Leder kan bli pålagt av hovedstyret å ta ansvaret for oppfølgingen av særlig viktige saker, herunder deltagelse i nedsatte arbeidsgrupper. Leder har redaktøransvar for magasinet Samfunnsviteren. Leder skal lede arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester. Leder utøver det daglige arbeidsgiveransvaret for generalsekretær. Leder har ansvaret for å gi en helhetlig informasjon om styrets arbeid ut i organisasjonen.

Ansvars- og arbeidsoppgaver nestleder
Nestleder skal sammen med leder utøve et helhetlig lederskap for foreningen i tråd med vedtak fattet av Samfunnsviternes landsmøte og hovedstyre. Nestleder skal fungere for leder der leder ikke har mulighet til å representere. Nestleder skal lede foreningens arbeidsgruppe for samfunnspolitikk og samfunnsansvar, og sammen med leder representere foreningen utad i samfunnspolitiske spørsmål.