Vedtatt av landsmøtet 2019

1. Prinsipper:

- Arbeid som utføres av tillitsvalgte i foreningen baseres i hovedsak på frivillig og ulønnet innsats.
- Utbetaling av honorar skal stå i forhold til arbeidsbelastning
- Honorar er skattbar inntekt. (Samfunnsviterne kan utbetale honorar skattefritt ved innsending av kopi av betalt faktura på abonnement for privat fasttelefon eller mobil. Det kan på denne måten også refunderes utgifter til ett avisabonnement og ett abonnement på relevant faglig tidsskrift.)
- Refusjon av utgifter til reise og opphold baseres på kostnadsdekning og skal forhåndsgodkjennes.
- Dekning av eventuell tapt arbeidsinntekt skal forhåndsgodkjennes.

2. Definisjoner:

- Tillitsvalgt; Et medlem som innehar et verv i foreningen.

- Godtgjøring; En økonomisk godtgjøring for nedlagt arbeidsinnsats i foreningen. En godtgjøring kan utbetales i form av honorar, frikjøp eller annen økonomisk kompensasjon. All godtgjøring innberettes og skattlegges i henhold til gjeldene lover.

3. Frikjøp og honorar til hovedstyremedlemmer:
Landsmøtet vedtar retningslinjer for honorering av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av leder hjemles i vedtektens § 4 Landsmøtet, pkt. «Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav j, og vedtektens § 5 Hovedstyret, pkt. «Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav o.

a) Leder av foreningen honoreres med 1,5 G.
Ved frikjøp av leder avlønnes leder med den lønn vedkommende har på frikjøpstidspunktet, dog med en minimumsavlønning på 9 G. Delvis frikjøp avlønnes tilsvarende i henhold til vedtatt frikjøpsprosent.

Leders lønn reguleres årlig pr. 1. mai med gjennomsnittlig prosentvis lønnsutvikling for Samfunnsviternes medlemmer i henhold til Samfunnsviternes lønnsstatistikk i årene det ikke velges ny leder. Den årlige G-reguleringen er en del av denne beregningen. Det utbetales ikke honorarer utover dette. Samfunnsviterne betaler innskudd til pensjonsordning for leder.

Det kan stilles en leilighet til disposisjon ved frikjøp av leder dersom dette anses som nødvendig på grunn av lang reisevei. Det betales ikke kostpenger for opphold i Oslo.

Hovedstyret kan vedta følgende tilleggskompensasjon for fullt frikjøpt leder for å bedre/sikre leders muligheter på arbeidsmarkedet:
• Kompetansehevende tiltak
• Etterlønn på inntil 3 måneder dersom leder ikke har en stilling å gå tilbake til etter endt styreperiode

b) Nestleder honoreres med 25 % av G. Oppjustering av honorar skjer i tråd med den ordinære G-reguleringen. Nestleder honoreres i tillegg med kr 1500,- som møtehonorar pr. styremøte man deltar på under samme retningslinjer som ordinære styremedlemmer.

c) Styremedlemmer honoreres med kr. 2500,- pr. år. I tillegg utbetales kr. 1500,- som møtehonorar pr. styremøte man deltar på.

Varamedlemmer tilstås møtehonorar pr. styremøte man deltar på.

Det utbetales ikke styrehonorar for telefonmøter eller behandlinger på e-post.

d) Styremedlemmer tilstås et fastbeløp på kr 7500 pr. år til dekning av telefon og bredbånd.

e) Styremedlemmer tilstås inntil kr 5000 til dekking av kurs relatert til styrearbeid pr. år.

f) Styremedlemmer og varamedlemmer får dekket reise- og ulykkesforsikring.

4. Frikjøp og honorering av øvrige tillitsvalgte

Hovedstyret vedtar frikjøp og honorering av tillitsvalgte innenfor rammer satt på landsmøtet i henhold til vedtektens § 5 Hovedstyret, pkt. «Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav o.

Honorar til tillitsvalgte på sentralt, lokal-, eller regionalt nivå skal stå i forhold til arbeidsbelastning i styrer, utvalg, arbeidsgrupper mv.