Vi viser vei for våre medlemmer

Samfunnsviternes medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass – de skal vite at de alltid har noen «i ryggen», som støtter og gir råd. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser.

Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.

Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.

(Samfunnsviternes vedtekter §1 Formål og verdigrunnlag)

Vi er stolte over den jobben våre medlemmer gjør og den betydning deres faglige kompetanse har i samfunns- og arbeidsliv. Vi jobber for å synliggjøre den samfunnsvitenskapelige kompetansen ved å delta på arenaer der vi kan være med på å påvirke. På den måten skal vi sikre vekst og innflytelse – både i dagens og framtidens arbeidsliv.
 
Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Bli medlem!

 

Samisk

English

Årsberetninger, regnskap og budsjett

Årsberetninger og årsregnskap publiseres fortløpende.

Les mer

Studentlag

Her finner du kontaktinformasjon til de ulike studentlagslederne i Samfunnsviterne.

Les mer

Valgkomité

Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.

Les mer

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor landsmøtet. Komiteen består av en leder og to medlemmer som velges for landsmøteperioden på tre år. Komiteen konstituerer seg selv.

Les mer

Samfunnsviternes samfunnsansvar

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale- og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen.

Les mer

Magasinet Samfunnsviteren

Les mer

Personvern i Samfunnsviterne

Norske og europeiske regler om personvern og informasjonssikkerhet stiller krav til hvordan personopplysninger håndteres. Samfunnsviternes behandling av medlemsinformasjon må skje i samsvar med personvernreglene, og prinsippene disse bygger på.

Les mer