Trygghet og fleksibilitet i samfunnsviternes tidsalder


På terskelen til det høyteknologiske, innovative kunnskapssamfunnet, i en tid hvor kunnskap og ideer er den viktigste ressursen, står vi foran samfunnsviternes og humanistenes viktigste tidsalder!

ARBEIDSLIVET

Endringstakten og omstillingsbehovet tvinger oss alle til å tenke nye tanker om hva vi kan bidra med, hvilke behov samfunnet og enkeltindividene har, og hva slags arbeidsliv og samfunn vi vil ha. Virksomhetene trenger fleksibilitet og innovasjonskraft. Mange arbeidstakere ønsker seg også mer autonomi i oppgaveløsningen og større fleksibilitet i når, hvor og hvordan arbeidet utføres. Samfunnsviterne mener det er viktig å finne en mye bedre balanse mellom faste, forutsigbare rammer på den ene siden og rom for fleksibilitet og kreativitet på den andre. Trygghet handler ikke bare om å hegne om status quo. Det handler også om å vise vei for nye og bedre løsninger, skape trygghet for flere og utforme vern og strukturer på en ny måte.

 

FAGENES SAMTIDSRELEVANS

Norge trenger nye inntektskilder, og verden trenger nye løsninger på store samfunnsutfordringer. Derfor jobber Samfunnsviterne i flere innovative prosjekter som utforsker nye samarbeidsformer og som skal vise våre fags betydning og samtidsrelevans i en stadig mer kompleks og teknologidrevet verden. Dette er et viktig ledd i et helhetlig arbeid med å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår og et godt arbeidsmarked for våre medlemmer.

 

BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING

Et trygt og fleksibelt arbeidsliv er en avgjørende forutsetning for bærekraftig samfunnsutvikling og vice versa. Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft er derfor en naturlig og viktig del av Samfunnsviternes arbeid med samfunnsansvar, vår arbeidslivspolitikk og synliggjøringen av våre fags betydning.

 

NYE FELLESSKAPSLØSNINGER

Fagbevegelsen og fellesskapet er viktigere enn noen gang i en tid hvor strukturer endres. Vernebestemmelser, sosiale rettigheter og partsforhold utfordres og derfor er det nødvendig at fagbevegelsen også tenker nytt og at fagbevegelsen forstår hvilke endringer vi står overfor og hvordan vi skal være relevante for nye generasjoner. Slik kan vi bruke endringene til noe positivt og forme framtiden så den blir god for alle. Endring er en forutsetning for nyvinning, og vi kan tilpasse og redesigne det sosiale sikkerhetsnettet og det organiserte arbeidslivet slik at alle, uavhengig av hvilken tilknytning de har til arbeidslivet, omfattes.