Høringsuttalelser

Høring om Sysselsettingsutvalgets rapporter, innspill fra Samfunnsviterne

Les innspill fra Samfunnsviterne vedrørende høring om sysselsettingsutvalgets rapporter.

Les mer

Samfunnsviternes høringsinnspill om endringer i Hjemmekontorforskriften

Her kan du lese Samfunnsviternes høringsinnspill til Akademikerne om endringer i Hjemmekontorforskriften.

Les mer

Høringsinnspill til NOU 2020: 15 om bærekraftige lokalsamfunn

Høringsinnspill fra Samfunnsviterne: NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Les mer

Innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett 2022 fra Samfunnsviterne

Les Samfunnsviternes innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Les mer

Innspill til Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende reguleringen av arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeids- og sosialdepartementet inviterte hovedorganisasjonene til dialog om reguleringen av arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Her finner du Samfunnsviternes innspill.

Les mer

Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet for 2021

Les Samfunnsviternes innspill til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget her.

Les mer

Innspill til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget om statsbudsjettet for 2021

Les Samfunnsviternes innspill til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget her.

Les mer

Høring om å fjerne plikten til å fratre ved nådd særaldersgrense

Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten.

Les mer

Innspill til komitehøring 19. mai 2020 om Kommuneproposisjonen 2021, Prop. 105 S (2019-2020)

Les Samfunnsviternes innspill til komitehøring, 19. mai 2020 om Kommuneproposisjonen 2021 her.

Les mer

Høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett

Les Samfunnsviternes høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett.

Les mer

Notat til komiteens høring 12. mai av Meld. St. 14. – Kompetansereformen - Lære hele livet

Samfunnsviterne oversendte i mai 2020 innspill til Utdannings- og forskningskomiteen om kompetansereformen - Lære hele livet.

Les mer

Innspill til rapport om særfinansering av små fag

Det vises til invitasjon fra Kunnskapsdepartementet til å gi høringsuttalelse til rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Under følger innspill fra Samfunnsviterne til Akademikerne vedrørende ekspertgruppens vurderinger.

Les mer

Høringsinnspill til Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høring av 28. oktober 2019 med foreslåtte endringer i Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån. Frist 9. desember 2019.

Les mer