Samfunnsviterne deltok i juni på Kunnskapsdepartementets innspillsmøte vedrørende arbeidet med ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

På møtet la Samfunnsviterne leder, Merete Nilsson fram tre konkrete forslag som Samfunnsviterne mener er avgjørende for å få et inkluderende og tilpasset tilbud til alle barn og unge i barnehage og skole. Disse forslagene er oversendt Kunnskapsdepartementet:

 

Oversendelse av tre konkrete forslag som er avgjørende for å få et inkluderende og tilpasset tilbud til alle barn og unge i barnehage og skole
Viser til innspillsmøte i Kunnskapsdepartementet mandag 17.06.19 og oversender som avtalt innspill gitt i møtet.

Tre konkrete innspill:

1) Høy kvalitet på det ordinære opplæringstilbudet og tilpasset opplæring innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jfr opplæringslovens §1-3

  • Høy kvalitet på lærerutdanninger/lektorutdanninger. Utdanningsløpene bør inneholde kunnskap om lærevansker hos elever. Pr i dag er det for stor variasjon over den tilpassede opplæringen som gis.
  • Målet om tidlig innsats jfr opplæringslovens §1-4 bør beholdes og forsterkes til å omfatte ALLE elever uavhengig når de er i opplæringsløpet.
  • Alle tiltak som iverksettes innenfor den ordinære opplæringstilbudet må være begrunnet i forskningsbaserte tiltak og kartlegginger gjennomført av lærere i skolen.

2) Retten til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp bør beholdes

  • Det er positivt at denne retten ikke er knyttet til diagnose, men til utbytte av opplæringstilbudet og til barnets funksjonsnivå. Dette bør derfor videreføres.
  • Den juridiske retten gir både barn og foreldre viktige rettigheter, som for eksempel retten til nødvendige undersøkelser og muligheten til informasjon, innsyn og klageadgang etter forvaltningsloven.
  • Retten sier imidlertid ingenting om hvordan opplæringen skal gis og kompetansen til den som skal gjennomføre opplæringen. Dette bør endres.
  • Opplæringslovens §10-11 bør endres slik at den ikke gir anledning til at assistenter kan gjennomføre spesialundervisning.

3) Det spesialpedagogiske støttesystemet bør ha som mål at kompetansen kommer nærmere barn/ungdom

Det bør være et tredelt nivå:
➢ Spesialpedagogisk kompetanse bør være en del av grunnbemanningen i både barnehager, grunnskolen og videregående opplæring.

➢ PP-tjenesten bør bestå som en kompetansegiver for barnehager og skoler. Det bør likevel sees på mandatet i opplæringslovens §5-6:

- Mandatet må omfatte alle elever og ikke bare de med spesielle behov.
- Det bør innføres en bemanningsnorm slik at PP-tjenesten er bemannet slik at tjenesten står i forhold til de oppgaven loven pålegger den.
- Det bør sees på arbeidsmåter: Kan noen arbeidsoppgaver forenkles? Bør oppfølgingsansvaret etter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning styrkes?

➢ Statped bør opprettholdes som tjenesteyter på det spesialpedagogiske feltet overfor PP-tjenesten, barnet selv og foreldre, og skolen/barnehagen

- Fagområdene syn, hørsel og sammensatte lærevansker bør ivaretas særskilt.
- Oppdragsbrevet bør sees på både med tanke på arbeidsmåter og ansvarsområder. Målet må være at Statpeds kompetanse er mer tilgjengelig for barnet og brukerne for øvrig.

Skulle det være spørsmål eller behov for avklaringer vedrørende innspillene så ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen

 

Gunn Elisabeth Myhren
Generalsekretær
Sign


Les også Samfunnsviternes høringsinnspill til Akademikerne om stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap her.