Her kan du lese Samfunnsviternes høringsinnspill til Akademikerne om endringer i Hjemmekontorforskriften.

Samfunnsviterne ønsker at det skal jobbes videre med utvikling av gode rammer for fleksible arbeidsstedsordninger. Et fremtidig arbeidsmarked for kompetansearbeidsplasser kan og bør større grad gjøres stedsuavhengig.

En utvidet tilgang til bruk av hjemmekontor, samt utviklingen av «arbeidsplasshub’er», fysiske kompetanseklynger samlokalisert på tvers av virksomhet, kan være løsningen på mange av de utfordringene vi står overfor i årene som kommer. I tillegg til å spre kompetansearbeidsplasser over hele landet og spare miljøet for trafikk, vil fleksible arbeidsplassordninger også kunne senke terskelen for deltagelse i arbeidsmarkedet for dem som i dag står helt eller delvis utenfor, og som av ulike grunner finner det utfordrede å møte opp på en fysisk arbeidsplass hver dag. Det samme gjelder i ulike livsfaser, enten det gjelder omsorg for barn, eldre eller andre familiemedlemmer med helseutfordringer.

Samfunnsviterne har følgende innspill til departementets forslag til endringer i hjemmekontorforskriften:

 • Virkeområde Samfunnsviterne mener det er viktig å ikke regulere mer enn nødvendig og dermed hindre fleksibilitet i oppgaveløsningen til beste for både virksomheten og arbeidstakeren. Dersom alt hjemmearbeid skal være omfattet, vil forskriften kunne fungere som en begrensning i adgangen til å velge hjemmearbeid i de tilfeller det ikke foreligger en eksplisitt skriftlig avtale mellom partene.

  - Samfunnsviterne støtter derfor departementets forslag om at hjemmekontorforskriftens virkeområde begrenses til hjemmearbeid av en viss fasthet og varighet, med avgrensning mot sporadisk hjemmearbeid.

  - Samfunnsviterne mener imidlertid at andre former for sammenlignbart fjernarbeid bør likestilles med hjemmearbeid. Det samme behovet for klargjøring av partenes plikter og rettigheter gjør seg gjeldende dersom arbeidet utføres et annet sted enn i arbeidstakerens hjem.

 • Skriftlig avtale Samfunnsviterne støtter departementets forslag om at kravet om skriftlig avtale videreføres av hensyn til å skape økt bevissthet om rammene for hjemme- og fjernarbeid og klargjøre plikter og rettigheter mellom partene.

  - Vi støtter også forslaget om at det tilføyes et nytt tredje ledd som gir unntak for avtalekravet ved myndighetspålagt hjemmekontor. Vi ønsker ikke at kravet om individuell avtale i slike tilfeller skal erstattes med et krav om tariffavtale. Dette vil være en altfor tidkrevende prosess i situasjoner som kan oppstå brått og med dramatikk som krever innsats og rask omlegging av oppgaveløsningen. Et viktig tilleggsargument er at mange arbeidstakere ikke er omfattet av tariffavtale. Samfunnsviterne er derfor enig med departementet i at det er tilstrekkelig å sørge for god informasjon til berørte ansatte.

  - Det bør presiseres i § 2, i punktet om at avtalen skal inneholde bestemmelser om arbeidstid, arbeidstidsbestemmelsene ikke gjelder dersom arbeidstakeren har en ledende eller særlig uavhengig stilling. Dette framgår også av § 6, men det virker klargjørende å nevne det i oversikten over hva avtalen mellom partene skal inneholde.

  - Samfunnsviterne mener avtalene mellom partene bør inneholde bestemmelser om hensiktsmessig tidsregistrering eller oppgaveregistrering som gir grunnlag for å fastslå når arbeidstakeren er i arbeid, med tanke på yrkesskadedekning, etc.

  - Samfunnsviterne mener det er naturlig at arbeidsgiver dekker nødvendig utstyr til hjemme- eller fjernarbeid, men ønsker ikke at omfanget av dette skal detaljreguleres i forskriften. Hva som er nødvendig i det enkelte tilfelle må partene komme fram til sammen. Det kan i § 2 tilføyes et nytt punkt om at arbeidsgiver har ansvaret for å dekke nødvendig utstyr og eventuelt kontorplass ved andre former for fjernarbeid.

 • Arbeidsmiljø Samfunnsviterne støtter forslaget om at ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet løftes frem og fremgår direkte av forskriften. Samfunnsviterne er enig med departementet i at det vil være viktig å få mer kunnskap om hvilke arbeidsmiljøforhold og risikofaktorer som er særlige for fjernarbeid og som skiller seg fra det som gjelder ved arbeid på virksomhetens ordinære arbeidsted. Det er også viktig å få og dele erfaring om hvordan disse risikofaktorene kan møtes og håndteres i praksis.

 • Arbeidstid Samfunnsviterne mener det er viktig at arbeidstidsreglene ikke er mer kompliserte enn nødvendig fordi de trekker opp en av de viktigste grensene for vern og fleksibilitet i arbeidslivet. Veksling mellom ulike arbeidssteder ventes å øke i takt med den digitale utviklingen og partenes ulike behov for fleksibel lokalisering. Derfor er det fornuftig at reglene for arbeidstid gjenspeiler normaliteten i det å arbeide fra ulike steder, slik at verken arbeidsgivere eller arbeidstakere samtidig må forflytte seg mellom ulike regelsett i større grad enn strengt tatt nødvendig.

  - Samfunnsviterne foreslår at arbeidsmiljølovens regler om alminnelig arbeidstid, overtid og gjennomsnittsberegning gjøres gjeldende for hjemme- og fjernarbeid.

  - Det som bør reguleres særskilt i forskriften er økt frihet til å selv plassere arbeidstiden i løpet av dagen, døgnet og uka, herunder også en videre adgang til å arbeide på kveld og i helger.

  - Det bør komme tydeligere fram av ordlyden at forskriftens § 6 ikke gjelder for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengige stillinger.

 • Arbeidstilsynets kompetanse Samfunnsviterne støtter forslaget om å gi Arbeidstilsynet tilsynskompetanse. Det er viktig for arbeidstakerne å ha det vernet som ligger i Arbeidstilsynets tilsynskompetanse. Det er også viktig at Arbeidstilsynet har anledning til å følge denne utviklingen i arbeidslivet slik at et helhetlig og adekvat tilsynsarbeid ikke hemmes av at lovverket ikke henger med i utviklingen i arbeidslivet. Økt grad av fjernarbeid har både positive og negative sider, og det vil være HMS-utfordringer knyttet til arbeidstid, isolasjon og psykososiale forhold, og nyere utfordringer i form av skjermtretthet, ledelse, digital utvikling, kunstig intelligens, overvåkning, osv. 


Med vennlig hilsen
Samfunnsviterne

Gunn Elisabeth Myhren
Generalsekretær

Vedlegg: Sammenligning av departementets forslag og Samfunnsviternes forslag til ordlyd i hjemmekontorforskriften:

Departementets forslag

 

Foreslåtte endringer er markert med rød skrift.

Samfunnsviternes forslag

 • Departementets forslag til endringer er markert med rød skrift og
 • Samfunnsviternes forslag er markert med rød, uthevet skrift.

 

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.

Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.

Arbeidsmiljøloven § 18-9 om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv., gjelder ikke

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem eller på annen tilsvarende fjernarbeidsplass. Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem eller på annen fjernarbeidsplass.

Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.

Arbeidsmiljøloven § 18-9 om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv., gjelder ikke

§ 2. Skriftlig avtale

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

 • ·omfanget av hjemmearbeidet
 • arbeidstid for hjemmearbeidet
 • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
 • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
 • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
 • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
 • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
 • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

 

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

Der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne om det som følger av første ledd. Arbeidsgiver skal drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.

§ 2. Skriftlig avtale

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

 • ·omfanget av hjemmearbeidet
 • arbeidstid for hjemmearbeidet/ fjernarbeidet med mindre arbeidstakeren har en ledende eller særlig uavhengig stilling
 • hensiktsmessig tidsregistrering eller oppgaveregistrering som gir grunnlag for å fastslå når arbeidstakeren er i arbeid, med tanke på yrkesskadedekning, etc.
 • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
 • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
 • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
 • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
 • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
 • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Arbeidsgiver bekoster utgifter til innkjøp og drift av nødvendig utstyr eller kontorplass, samt nødvendig opplæring. Partene blir enige om hva som er nødvendig ut fra arbeidets art, arbeidstakerens behov og forholdene for øvrig.

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

Der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne om det som følger av første ledd. Arbeidsgiver skal drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.

§ 3. Arbeidsmiljøet

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger og at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.

Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøloven kapittel 2, kapittel 3 med unntak av § 3-1 og kapittel 4 gjelder ikke for arbeid i arbeidstakers private hjem. Arbeidsgiver har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, jf. § 6, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke arbeidstakere som normalt arbeider mindre enn tre timer av sin daglige arbeidstid om natten.

§ 3. Arbeidsmiljøet

Samfunnsviterne støtter forslaget om at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet løftes frem og fremgår direkte av forskriften.

 

 

§ 4 Internkontroll (ingen endringer foreslått)

Arbeidsgivers internkontrollsystem etter arbeidsmiljøloven § 3-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal i tillegg omfatte arbeid som utføres i arbeidstakers private hjem

§ 4 Internkontroll

 

Samfunnsviterne har ingen merknader

§ 5. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

(ingen endringer foreslått)

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø, samt påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem. Verneombud har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

§ 5. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

 

Samfunnsviterne har ingen merknader

§ 6 Arbeidstid Departementet ber om innspill!

§ 6. Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 10-4om alminnelig arbeidstid,§ 10-5om gjennomsnittsberegning,§ 10-6om vilkår for overtid og lengden av overtid,§ 10-10om søndagsarbeid og§ 10-11om nattarbeid, gjelder ikke. Denne paragrafen gjelder ikke arbeid som omfattes avarbeidsmiljøloven § 10-12første og andre ledd.

Den alminnelige arbeidstid er 40 timer i uken. Pålagt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid. Arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en 4-månedersperiode ikke overstiger gjennomsnittlig 48 timer i uken, inklusiv overtid.

For arbeidstaker som delvis arbeider hjemme må den sammenlagte arbeidstid hjemme og utenfor hjemmet ikke overstige grensene for arbeidstidens lengde etter forrige ledd.

Arbeid mellom klokken 2300 og 0600 eller 2400 og 0700 er nattarbeid. Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten skal ikke arbeide mer enn 8 timer i døgnet.

For personer under 18 år gjelder under enhver omstendighet bestemmelsene iarbeidsmiljøloven kapittel 11.

§ 6 Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 10-4om alminnelig arbeidstid,§ 10-5om gjennomsnittsberegning,§ 10-6om vilkår for overtid og lengden av overtid,§ 10-10om søndagsarbeid og§ 10-11om nattarbeid, gjelder ikke. Denne paragrafen gjelder ikke arbeid som omfattes avarbeidsmiljøloven § 10-12første og andre ledd.

Den alminnelige arbeidstid er 40 timer i uken. Pålagt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid. Arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en 4-månedersperiode ikke overstiger gjennomsnittlig 48 timer i uken, inklusiv overtid.

For arbeidstaker som delvis arbeider hjemme må den sammenlagte arbeidstid hjemme og utenfor hjemmet ikke overstige grensene for arbeidstidens lengde etter forrige ledd.

Arbeid mellom klokken 2300 og 0600 eller 2400 og 0700 er nattarbeid. Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten skal ikke arbeide mer enn 8 timer i døgnet.

For personer under 18 år gjelder under enhver omstendighet bestemmelsene iarbeidsmiljøloven kapittel 11.

Denne paragrafen gjelder ikke arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling som er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstids-bestemmelser i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12første og andre ledd.

§ 7. Veiledning Tilsynet med forskriften

Arbeidstilsynet gir veiledning om bestemmelser i forskriften. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 gjelder ikke. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt.

Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 får tilsvarende anvendelse.

§ 7. Veiledning Tilsynet med forskriften

 

Samfunnsviterne støtter forslaget om å gi Arbeidstilsynet tilsynskompetanse.

 

§ 8. Straff (ingen endringer foreslått)

Overtredelse av denne forskriften straffes etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 19.

§ 8. Straff Samfunnsviterne har ingen merknader

§ 9. Ikrafttredelse (ingen endringer foreslått)

Denne forskriften trer i kraft straks.

§ 9. Ikrafttredelse

Samfunnsviterne har ingen merknader