Politiske innspill

Samfunnsviternes innspill til videre arbeid med IA-avtalen

Samfunnsviterne har i august 2018 gitt innspill til Akademikerne om videre arbeid med IA-avtalen.

Les mer

Høringsinnspill til Akademikerne om individuell pensjonskonto

Samfunnsviterne har 23. januar 2018 levert innspill til Akademikerne i forbindelse med høring om individuell pensjonskonto.

Les mer

Høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Samfunnsviterne sendte i oktober 2017 innspill til Utdannings- og forskingskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Les mer

Høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Samfunnsviterne sendte i oktober 2017 innspill til Arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Les mer

Innspill til ekspertgruppen for barn og unge

Samfunnsviterne har i oktober 2017 sendt innspill til Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgruppen skal bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Ekspertgruppen skal levere sin rapport til Kunnskapsdepartementet i mars 2018.

Les mer

Høringsuttalelse om utkast til ny personopplysningslov - EUs personvernforordning

Samfunnsviterne har i september 2017 levert høringsinnspill til Akademikerne om Justis- og beredskapsdepartementets høring om forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

Les mer

Innspill til høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Samfunnsviterne har i september 2017 avgitt høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet vedrørende regjeringens forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven, § 1-4.

Les mer

Innspill til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Samfunnsviterne leverte i september 2017 høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet vedrørende revideringen av langtidsplanen for forskning og utdanning.

Les mer

Høring om generell del av læreplanen

Samfunnsviterne avga 9. juni sin høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnskoleopplæringen "Overordnet del – verdier og prinsipper".

Les mer

Høring om endringer i opplæringsloven

Samfunnsviterne avga 2. januar 2017 sitt høringsinnspill til Akademikerne vedrørende Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i opplæringsloven.

Les mer

Høringsuttalelse vedrørende NOU 2016:14

Samfunnsviterne og Forening for kliniske pedagoger avgav 7. desember 2016 felles høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet vedrørende NOU 2016:14 "Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial".

Les mer

Innspill til utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

Samfunnsviterne avgav 14. oktober 2016 innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fylkesmannens fremtidige struktur.

Les mer

Høringsinnspill til Akademikerne vedrørende ny lov om statens ansatte

Samfunnsviterne sendte i mai 2016 sitt høringsinnspill til Akademikerne vedrørende høring om ny lov om statens ansatte.

Les mer