Rapporter og undersøkelser

Her publiseres publikasjoner og rapporter bestilt fra Samfunnsviterne som er aktuelt for medlemmer og tillitsvalgte. I publikasjonene presenteres foreningens politikk, samt drøfting av aktuelle tema.Mennesker på rekke

Medlemsundersøkelsen 2021

Samfunnsviterne gjennomfører undersøkelser med jevne mellomrom for å kartlegge medlemmenes erfaringer, holdninger og interesse rundt sentrale forhold og prosesser som foreningen jobber med –og er opptatt av.

Les mer

Arbeidsgiverundersokelsen

I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere.

Les mer

Samfunnsvitere og omstilling

For å finne ut hvordan vi best kan bistå våre medlemmer i omstilling, har Samfunnsviterne gjennomført en undersøkelse om medlemmenes opplevelser med og erfaring fra omstilling- og endringsprosesser. 90% av respondentene oppga at de har vært gjennom to til tre omstillinger de siste årene.

Les mer

Økonomi for vanlige folk. En rapport om de økonomiske utfordringene i det 21. århundre.

Vi trenger å utvide perspektivet for økonomisk tenkning. Rapportens hovedtemaer belyses gjennom tre spørsmål: «Har vi råd til velferdsstaten?», «Har vi råd til ulikheten?» og «Har vi råd til klimakrisen?».

Les mer

Frilansere: Frihet og frykt

Målet med prosjektet er å utforske fagbevegelsens rolle i å imøtekomme og forme det nye arbeidslivet, slik at endringene blir til det beste for de fleste i arbeidslivet.

Les mer

To personer peker på en PC-skjerm.

Samfunnsvitere i næringslivet. Muligheter og utfordringer for samfunnsvitere i privat sektor

Samfunnsviterne ønsker mer kunnskap om faktisk bruk av samfunnsvitere i næringslivet og om det er et ytterligere potensial for disse faggruppene utenfor offentlig sektor.

Les mer

Framtidens arbeidsliv

Retning 2061 - KLAR for å forme framtidens arbeidsliv

Samfunnsviterne er opptatt av å gi morgendagens arbeidstakere sjansen til å komme med innspill i diskusjoner om hvordan vi møter utfordringene og griper mulighetene knyttet til samfunnsutviklingen.

Les mer