Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk ble vedtatt av landsmøtet 2013.

Samfunnsviterne skal jobbe for å synliggjøre samfunnsvitere og humanisters kompetanse i arbeidslivet.

Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig arbeidsliv der den enkeltes ressurser, kompetanse og arbeidsevne skal ivaretas, utvikles og utnyttes optimalt i alle faser av yrkeslivet.

 

Arbeidsliv

Samfunnsviterne mener at:

 • arbeidslivet skal fremme mangfold og aktiv deltakelse for alle
 • arbeidslivet skal være livsfaseorientert og inkluderende uten noen former for diskriminering
 • arbeidslivet skal baseres på faste og direkte ansettelser med mulighet for full stillingsbrøk
 • alle arbeidstakere skal gis like muligheter til karriere- og kompetanseutvikling

Lønn og tariff

Samfunnsviterne mener at:

 • det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn
 • lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor må reduseres
 • sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger
 • lønn skal fastsettes lokalt i virksomhetene
 • det skal legges til rette for representasjon og innflytelse på arbeidsplassen

Pensjon

Samfunnsviterne mener at:

 • alderspensjon og uførestønad skal utgjøre 2/3 av lønn
 • taket på pensjonsgrunnlaget må fjernes
 • alle arbeidstakere skal ha rett til AFP
 • alle arbeidstakere skal ha reell mulighet for tidlig pensjonering
 • utdanning skal gi pensjonsopptjening
 • opptjente pensjonsrettigheter må vernes
 • pensjonsordningene i privat sektor må tariffestes