Samfunnsviternes kunnskapspolitikk ble vedtatt av landsmøtet 2013.

Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig samfunn der alle mennesker gis like muligheter til utdanning. Universitets- og høgskolesektorens samfunnsbyggende rolle skal bygge på prinsippet om full akademisk frihet.

Universitets- og høgskolesektoren

Samfunnsviterne mener at:

 • utdannings- og forskningsinstitusjonene har et samfunnsansvar for å bevare et helhetlig utdanningstilbud innen human- og samfunnsvitenskapene basert på samfunnets langsiktige behov for kunnskap
 • det må være en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom universitetene og høgskolene som sikrer sterke fag- og forskningsmiljøer innen samfunnsfag og humaniora
 • internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning må styrkes
 • høyere utdanning og forskning må organiseres slik at det frigjøres mer ressurser til forskning, utdanning og formidling

Utdanning

Samfunnsviterne mener at:

 • gratisprinsippet må være et grunnleggende prinsipp for norsk høyere utdanning
 • studieprogrammene må samarbeide med arbeidslivet for å lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv for nyutdannede samfunnsvitere og humanister på både master- og ph.d.-nivå
 • det må være en tettere og tidligere kobling mellom forskning og undervisning
 • studiefinansieringen må styrkes

Forskning

Samfunnsviterne mener at:

 • det må sikres stabile rammevilkår med tilstrekkelige ressurser til humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning
 • forskningspolitikken i større grad må samordnes med utdannings- og næringspolitikken
 • formidlingen av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning må styrkes