Samfunnsviterne inviterer til 8 digitale kurs med enkeltstående arbeidsrettslige tema for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Kursene kommer i tillegg til det fysiske kurset Arbeidsrett I i november. Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte i Samfunnsviterne som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk. Kurset gir en kort innføring i temaene ansettelsesprosesser, ansettelsesformer og likebehandling i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte.
Du vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til det digitale kurset og informasjon om pålogging.

Målgruppe:
tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 2. september, kl. 11.30-13.00
Påmeldingsfrist: 31. august