Vil du øke muligheten til å lykkes som leder? Samfunnsviterne har på nytt gleden av å invitere til lederutviklingsprogram for medlemmer med personalansvar. Det er et begrenset antall plasser, så vær rask med å melde deg på!

Lederutviklingsprogrammet er nå flyttet fra mars til september pga. dagens koronarestriksjoner.

Lederprogrammet er et eksklusivt tilbud for medlemmer i Samfunnsviterne som er ledere med personalansvar. Med et begrenset deltakerantall legges det opp til oppfølging av den enkelte deltaker i form av gruppesamlinger og oppgaver underveis:

• Vårt nye lederutviklingsprogram er beregnet på nye og erfarne ledere med personalansvar i offentlig eller privat sektor
• Det legges opp til fire samlinger over syv dager i Oslo
• Vi oppfordrer alle til å kontakte sin arbeidsgiver for eventuelt helt eller delvis finansiering av kostnadene

Lederutviklingsprogrammet vil ta for seg følgende hovedtema

Før første samling: Preferansetest bli sendt til deltakeren for personprofilanalyse
• 1. samling 21.-22. september: Mestring av egen lederrolle
• 2. samling 21.-22. oktober: Omstilling og endring i en ny tid
• 3. samling 24.-25. november: Hvordan utvikle det gode samspill – fra gruppe til team
• 4. samling 15. desember: Mitt «ledercredo»

• Mellom samlingene vil det være en oppgave knyttet til utvikling av eget lederskap.

Samlingene vil foregå innenfor arbeidstiden 09:00-16:30.

Metode og fremgangsmåte
• Tydeliggjøring av egen lederrolle
• Tydeliggjøring av lederprofilen til den enkelte leder og skape bevissthet til denne - oppdagelser i egen fungering og egen kompetanse
• Personlig utvikling som grunnlag for mestring av lederrollen
• Å kjenne seg selv med henblikk på ressurser og reaksjonsmåter
• Å være bevisst på hvordan egen atferd påvirker andre og en selv
• Ferdigheter i ledelse

Programmet vil foruten gjennomgang av enkelttema på ulike samlinger også oppfordre deltakerne til å arbeide med en personlig utviklingsoppgave gjennom hele programmet som er knyttet til egen virksomhet.

Programmet vil dessuten legge til grunn fire følgende læringsaspekter:
• Konkret erfaring som gjøres underveis i programmet
• Teoretisk begrepsforståelse
• Aktiv utprøving og eksperimentering
• Veiledning/coaching og selvstendiggjøring i lederrolle

Målgruppe: Medlemmer i lederstillinger med personalansvar 
Tid: Syv dager à fire samlinger i perioden 21. september til 15. desember 2021
Pris: kr 16 000,-
Sted: Samfunnsviterne, Juristenes Hus, Kr. Augusts gate 9, Oslo
Påmeldingsfrist: 19. september
Program og gjennomføring: last ned program (med forbehold om mindre endringer)

Om kursholder
Aspire Utvikling AS har drevet med ledelse og lederutvikling i mer enn 20 år i privat og offentlig sektor, både på mellomleder- og toppledernivå. Læringsmetoden, en kombinasjon mellom teori, praksis, egen refleksjon, refleksjon i gruppe og utprøving, viser seg å gi gevinster i eget lederskap.

For spørsmål om program, kontakt oss på kurs@samfunnsviterne.no

Noen referanser:
• Telenor ASA – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, konflikthåndtering 
• Kommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, organisasjonsutvikling
• Fylkeskommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling
• Forsvaret – omstilling, endringer, teamutvikling, nedbemanning
• NAV – teamutvikling, lederveiledning, lederutvikling
• Fagforeninger – teamuvtikling, lederveiledning
• Frivilllig/ideell sektor – teamutikling, lederutvikling, lederveiledning, rekruttering
• Utdanningssektoren/vgs – teamutvikling, organisasjonsutvikling, rekruttering, omstilling, endringer
• Og en rekke andre offentlige og private virksomheter

Smitteverntiltak
Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske samlinger og sammen med våre samarbeidspartnere.

Praktisk informasjon og faktura
For dette spesialtilpassede programmet påløper det en kostnad på kr 16 000,- per deltaker, fakturert av Samfunnsviterne med en betalingsfrist på 14 dager.

Medlemmer i lederstillinger som vurderer kurset oppfordres til å forhøre seg med arbeidsgiver for å få kurskostnadene dekket. Samfunnsviterne kan etter søknad og dokumentasjon dekke reise- og overnattingskostnader etter avtale.

Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn deg som deltaker, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Det vil bli utdelt omfattende materiale i etterkant av hver samling. Det er også forventet at den enkelte deltaker er forberedt på de oppgavene som det skal jobbes med mellom hver samling.

Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

For spørsmål om det reise, opphold eller andre administrative spørsmål, kontakt oss på kurs@samfunnsviterne.no 

Vi understreker at det er bindende påmelding og forutsetter tilstrekkelig deltakelse.