Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i Oslo kommune 2.-3. mars i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Målet for kurset er å gi nye tillitsvalgte i Oslo kommune nødvendig innsikt og grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt i Samfunnsviterne.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte i Oslo kommune og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne, i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne - oppgaver, rolleforståelse og politikk. Kurset gir også en grundig gjennomgang av de sentrale avtaleverkene for Oslo kommune.


Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Akademikernes og Samfunnsviternes oppbygging, styringsdokumenter og politikk.
  • Tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse.
  • Hovedavtalens (Dok 24) oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Hovedtariffavtalens (Dok 25) oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter og fellesbestemmelser

Samfunnsviterne holder ett grunnkurs for tillitsvalgte i Oslo kommune i året, neste grunnkurs holdes på vårparten 2023.


Smittevern
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette eventuelle nødvendige smitteverntiltak på våre fysiske kurs.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt.

 

Målgruppe: Nye tillitsvalgte i Oslo kommune
Tid: 2.-3. mars
Sted: Oslo, Thon Hotel Bristol
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 2. februar