Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i statlig sektor den 24.-25. august, i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Målet for kurset er å gi nye tillitsvalgte i statlig sektor nødvendig innsikt og grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt i Samfunnsviterne.


Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte i statlig sektor og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne, i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne - oppgaver, rolleforståelse og politikk. Kurset gir også en grundig gjennomgang av de sentrale avtaleverkene i staten.

 

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Akademikernes og Samfunnsviternes oppbygging, styringsdokumenter og politikk.
  • Tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse.
  • Hovedavtalens oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter.
  • Hovedtariffavtalens oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter og fellesbestemmelser.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

 

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt.


Målgruppe: Nye tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: 24.-25. august
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Antall plasser: 50
Påmeldingsfrist: 1. august 
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer