Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i statlig sektor 26.-27. august. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte og gir en innføring i Akademikernes og Samfunnsviternes oppbygging, styringsdokumenter og politikk. Videre får deltakerne en innføring i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse. Deltakerne får også en grundig innføring i Hovedavtalens oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, samt en grundig gjennomgang av Hovedtariffavtalens oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter, fellesbestemmelser med mer.

Smitteverntiltak
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs. Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt. Endringer i kursformatet kan imidlertid forekomme dersom korona- og smittesituasjonen på kurstidspunktet gjør dette nødvendig.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Målgruppe: Nye tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: 26.-27. august 2021
Sted: Clarion Hotel the Hub, Oslo
Påmeldingsfrist: 15. juli