Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i statlig sektor 17.-18. mars. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne – herunder oppbygging, styringsdokumenter og politikk. Videre får deltakerne en innføring i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse. Deltakerne får en grundig innføring i Hovedavtalens oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Deltakerne får også en grundig gjennomgang av Hovedtariffavtalens oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter, fellesbestemmelser med mer.

Heldigitalt kurs
På grunn av helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner knyttet til korona- og smittesituasjonen, vil kurset i sin helhet gjennomføres digitalt. Kurset strømmes direkte via Teams, og det legges opp til interaksjon og deltakelse underveis. Det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.

Målgruppe: Nye tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: 17.-18. mars
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 15. mars