Samfunnsviterne inviterer til kurset Arbeidsrett II - om arbeidsmiljø og konflikthåndtering for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 17.-18. november i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte i Samfunnsviterne som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk. Kurset gir en innføring i arbeidsmiljølovens regelverk knyttet til arbeidsmiljø og tilrettelegging, samt de ulike parters roller og ansvar. Aktuelt avtaleverk og tillitsvalgtes rolle blir gjennomgått. Videre får deltagerne en innføring i ulike former for konflikter, konflikthåndtering og håndtering av påstander om mobbing og trakassering. Det er ikke en forutsetning at man har deltatt på Arbeidsrett I for å kunne melde seg på Arbeidsrett II.

Smitteverntiltak
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs. Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt. Endringer i kursformatet kan imidlertid forekomme dersom korona- og smittesituasjonen på kurstidspunktet gjør dette nødvendig.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: Tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 17.-18. november
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Påmeldingsfrist: 6. oktober