Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til et helt nytt kurs om hvordan tillitsvalgte gjennom partssamarbeidet kan bruke sin unike posisjon til å sette sosial bærekraft og klima på dagsorden, og å se denne oppgaven i sammenheng med det forebyggende arbeidsmiljø-arbeidet.

Om å endre verden innenfra og ut
Klimautfordringer, demografiske endringer og behovet for høy yrkesdeltakelse og innovasjon gjør det nødvendig å se klimautfordringer, sosial- og økonomisk bærekraft i sammenheng. På den måten kan løsningene på de ulike utfordringene vi som samfunn står overfor, trekke i samme retning og gi synergieffekter.

Samfunnsviterne ønsker at de tillitsvalgte skal være en kunnskapsrik og engasjert drivkraft for å fornye og utvikle gode strategier for inkludering, godt arbeidsmiljø og redusert klimaavtrykk i sine virksomheter. I en verden med utenforskap, klasseskiller og sosial uro er det unikt å kunne delta i et nasjonalt trepartssamarbeid om inkludering. IA-samarbeidet er en stor dugnad for å gi alle like muligheter for arbeid, og tiden er inne for å blåse ny giv og entusiasme inn i arbeidet. Tiden er også inne for å se på inkluderingsarbeidet som en del av en helhetlig innsats for bærekraftig utvikling. Arbeidet med bærekraft i vid forstand handler ikke om plikt og rapportering. Nei, det handler om solidaritet og samfunnsbygging, om likhet og fellesskap, og om mulighet til å ta ansvar sammen for å skape et arbeidsliv som har plass for alle og som fremmer god helse og framtidsrettet oppgaveløsing.

På dette kurset ønsker vi å gi deg både det store bildet, masse inspirasjon og konkrete verktøy for det videre arbeidet.

Temaer som vil bli belyst i kurset er blant annet:

• Hvorfor er adferdsendring så vanskelig?
• Samfunnsøkonomi, utenforskap og ulikhet i tall og konsekvenser
• Samfunnsviternes og trepartssamarbeidets politikk og ambisjoner
• Sosiale problemer sett i sammenheng med klimaproblemer
• Mulighetsrom og farepotensial i det nye arbeidslivet
• Bærekraft som anbudskriterium
• Om IA-avtalen, målene og partene
• Forebyggende arbeid med arbeidsmiljøet
• Lov og avtaleverk
• Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?
• Rapporterings- og redegjørelsesplikten
• Mangfoldsrekruttering

 

Mål:
Målet med kurset er å gi opplæring om IA- avtalen, hvordan tillitsvalgte kan arbeide med inkludering, sosial bærekraft, forebyggende arbeid med arbeidsmiljøet og redusert klimaavtrykk for virksomhetene. Det er et mål at alle tillitsvalgte skal ha god kjennskap til aktuelt lov- og avtaleverk, virkemidler og roller i partssamarbeidet og vi ønsker å skape forståelse og fornyet energi og entusiasme for disse viktige tillitsvalgtoppgavene.

 

Smittevern
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette eventuelle nødvendige smitteverntiltak på våre fysiske kurs.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt.


Målgruppe:
Tillitsvalgte i alle sektorer
Tid: 14.-15. mars
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Antall plasser: 40
Påmeldingsfrist: 14. februar