Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte til kurs i medbestemmelse, styring og strategisk påvirkningsarbeid 7.-8. desember i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare situasjoner og virksomheter.

Lokal medbestemmelse og medvirkning er en viktig del av den norske arbeidslivsmodellen. Medbestemmelse bygger på verdier som demokratisering og ytringsfrihet, og anses å fremme verdiskapning og omstillingsevne i den enkelte virksomhet.

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte større innsikt i og bevissthet rundt medvirknings- og medbestemmelsesprinsipper i norsk arbeidsliv, virksomhetsstyring, ledelse- og ledelsestrender, samt strategier for posisjonering og påvirkningsarbeid.

Samlet sett er ambisjonen å styrke tillitsvalgtes forutsetninger for å utøve god lokal medbestemmelse til det beste for samfunnet, den enkelte virksomhet og de ansatte.


Kort om kursets innhold
Kursets første del tar for seg medbestemmelse og medvirkning, styring og ledelse i offentlig og privat sektor. Hvilke sentrale forhold preger ulike virksomheters rammevilkår og muligheter, så vel som tillitsvalgtes og ansattes medbestemmelse og medvirkning i den enkelte virksomhet?

 

Kursets andre del tar for seg påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon. Hvordan kan tillitsvalgte gjennom kommunikasjon og kraftfulle budskap posisjonere seg for å få gjennomslag? Og hvordan kan du jobbe effektivt og strategisk med påvirkningsarbeid?

 

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen.

 

 

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Den norske arbeidslivsmodellen
  • Medbestemmelse og medvirkning i arbeidslivet
  • Styring, ledelse og ledelsestrender
  • Strategisk påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon

 

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

 

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer
Dato: 7.-8. desember 2022
Tid: Oppstart kl. 11.15 (7. des.), og avslutning kl. 16.00 (8. des.)

Sted: Lysebu Hotel, Oslo
Påmeldingsfrist: 26. oktober 2022