Samfunnsviterne i Møre og Romsdal ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til ekstraordinært årsmøte og faglig innlegg!

Det ekstraordinære årsmøtet skal velge delegater til landsmøtet 2022 for Samfunnsviternes medlemmer i Møre og Romsdal.


Tid:
Fredag 2. september 2022, kl. 09:00-11:00
Sted:
Pir Cowork, Keiser Wilhelmsgate 22, Ålesund / Digital plattform
Servering: Det blir enkel servering i møtelokalet.
Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingsskjema om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 30 august
Antall fysiske plasser: 20

Faglig innlegg:

«Fra stammespråk til samme språk»:

Samfunnsviterne er opptatt av at du skal tenke kreativt og bredt rundt hvordan din kompetanse kan brukes i arbeidsmarkedet, og at du skal presentere deg selv på en best mulig måte i møte med arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere vet ikke hva samfunnsvitere og humanister kan. Derfor blir det din oppgave å vise hvordan kompetansen din er relevant. Seniorrådgiver innen fag og karriere i Samfunnsviternes sekretariat, Marie Toreskås Asheim, skal gi noen tips til hvordan du kan få frem kompetansen din på en god måte i møte med arbeidsgiver – enten du ønsker utviklingsmuligheter der du er eller søker ny jobb.

Ønsker du å være delegat for fylkesavdelingen i Møre og Romsdal på landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling. Landsmøtet avholdes 16.-18. november 2022 i Oslo.

Som delegat på landsmøtet får du være med og bestemme blant annet:

  • hva Samfunnsviterne skal arbeide med de neste tre årene, f.eks. overordnede mål, strategier, politikk og satsingsområder for foreningen
  • hvordan foreningen skal styrke medlemmenes mulighet til å påvirke foreningens arbeid
  • hvilke rammebetingelser Samfunnsviterne skal arbeide innenfor i den kommende perioden, slik som vedtekter og budsjett mv.
  • hvem som skal sitte i hovedstyret for å representere medlemmenes interesser og foreslå strategiske føringer for videreutvikling av foreningen fram til neste landsmøte
  • hvem som skal sitte i foreningens kontrollkomite og valgkomite fram til neste landsmøte


Det er årsmøtet i fylkesavdelingene som velger delegater og varadelegater. Din fylkesavdeling, Samfunnsviterne i Møre og Romsdal, har allerede avholdt årsmøte, men besluttet på årsmøtet å avholde et ekstraordinært årsmøte for å velge delegater til landsmøtet. Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat (jf. § 4 i vedtektene).

Fylkesavdelingen i Møre og Romsdal kan i 2022 sende to delegater til landsmøtet. Oversikt over delegatfordelingen finner du HER.

Alle medlemmene i Møre og Romsdal kan melde sin interesse til fylkesstyret for å være delegat. 

Hvis du ønsker å stille som delegat, kan du melde din interesse på følgende måter:

1) Du kan sende en e-post til din fylkesleder Lia Ciobanu Andresen innen 24. august og si at du er interessert i å være delegat. Det er ønskelig at du i e-posten gir følgende info om deg selv:

  • Hvilken sektor du arbeider i, navn på din arbeidsplass, utdanning
    (hvilket fag du har hovedfag/master eller tilsvarende i)
  • Alder
  • Eventuelt tidligere verv i Samfunnsviterne

Din fylkesleder nås på: Fylkesleder-moreogromsdal@samfunnsviter-tillitsvalgt.no

2) Du kan delta på ekstraordinært årsmøte for delegatvalg i Møre og Romsdal, 2. september og melde din interesse for å være delegat.

For å stemme på de du ønsker skal være delegater for din fylkesavdeling, må du delta digitalt på det ekstraordinære årsmøtet eller møte opp der årsmøtet avholdes. En oversikt over hvem som har meldt seg som kandidat til å være delegat for fylkesavdelingen vil sendes ut sammen med sakspapirene syv dager før årsmøtet. Dette legges også ut på Samfunnsviternes nettsider.

Informasjon om ulike ordninger for valg av delegater til landsmøtet i 2022
Hovedstyret har besluttet at det i 2022 skal gjennomføres pilot på direkte digitale valg i tre fylkesavdelinger, og ordinært valg på årsmøtet i de øvrige fylkesavdelingene (på ekstraordinære årsmøter i fylkesavdelinger som har avholdt årsmøte tidlig på året).

I din fylkesavdeling, Samfunnsviterne i Møre og Romsdal, vil det bli gjennomført valg av delegater til landsmøtet på en kombinasjon av fysisk og digitalt ekstraordinært årsmøte.

De ulike valgordningene vil bli evaluert med hensyn til oppslutning mv. fram til landsmøtet.

Saker til landsmøtet og kandidater til hovedstyret

Har du forslag til saker som du mener fylkesavdelingen skal fremme for landsmøtet, sender du det til e-postadresse Fylkesleder-moreogromsdal@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, senest 14. september. Siste frist for å spille inn landsmøtesaker til hovedstyret er 21. september, åtte uker før landsmøtet som avholdes 16.-18. november 2022.

Landsmøtet skal velge nytt hovedstyre, og kandidater kan melde seg til valgkomiteen. Se info HER.